Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hoằng Cát và phân công nhiệm vụ các thành viên

Đăng lúc: 09:19:49 11/09/2021 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ XÃ HOẰNG CÁT

 

 

*

 

Hoằng Cát, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Số: 20 -QĐ/ĐU

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

----------

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

 -Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp;

- Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

-Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

-Căn cứ Công văn khẩn số 359-CV/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn khẩn số 288-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 27/8/2021;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Cát khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Theo đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy,

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hoằng Cát, gồm 16 đồng chí có tên sau đây:

     1.             

Đ/c Lê Thanh Hào, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban;

     2.             

Đ/c Lê Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng ban;

     3.             

Đ/c Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban trực;

     4.             

Đ/c Đặng Ngọc Tứ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, thành viên;

     5.             

Đ/c Lê văn Súy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND, thành viên;

     6.             

Đ/c Đoàn Văn Điền, Chủ tịch UBMTTQ, thành viên;

     7.             

Đ/c Nguyễn Thị Hưng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN, thành viên;

     8.             

Đ/c Lê Xuân Vị, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân, thành viên;

     9.             

Đ/c Nhữ Viết Bình,  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, thành viên;

10.             

Đ/c Nhữ Thị Thùy, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên;

 

 

11.             

Đ/c Lại Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an, thành viên;

12.             

Đ/c Đặng Quốc Huy,Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Banchỉ huyQuân sự, thành viên;

13.             

Đ/c Lê Thị Thu,Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, VP-TK, thành viên;

14.             

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Mầm non, thành viên;

15.             

Đ/c Nguyễn Văn Ninh, Đảng ủy viên,Bí thư chi bộ Nam Bình, thành viên.

16.             

Đ/c Vũ Văn Cương, Bí thư chi bộ, Trưởng Trạm Y tế, thành viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã theo chỉ đạo của cấp trên, của Đảng ủy và các quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tiểu ban giúp việc phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

-Quyết định này thay thế các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo đã ký trước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc, các thôn, các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);                               

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện (b/c);

- Như Điều 3, QĐ;

- Lưu: VP.

T/M ĐẢNG ỦY

 BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG CÁT

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG

 

 

DỊCH BỆNH COVID-19

 

Hoằng Cát, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Số: 01 -QĐ/BCĐ

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

trên địa bàn xã Hoằng Cát

----------

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

- Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

- Căn cứ Công văn khẩn số 359-CV/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn khẩn số 288-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 27/8/2021;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Cát khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Căn cứ Quyết định số 20-QĐ/ĐU, ngày 27/8/2021 của Đảng ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã ;

           - Xét đề nghị của UBND xã Hoằng Cát.

BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Hoằng Cát.

Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký..

Điều 3. Ủy ban nhân dân,UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc, các thôn, các đơn vị có liên quan và thành viên BCĐ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);                               

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện (b/c);

- Như Điều 3, QĐ;

- Lưu: VP.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 Kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hào

 

QUY CHẾ

    Làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Hoằng Cát

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 01-QĐ/BCĐ ngày 27/8/2021 của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Hoằng Cát)

------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

             Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ làm việc, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo thành lập theo Quyết định 20-QĐ/ĐU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy.

             Điều 2: Nguyên tắc hoạt động

             1.Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan đến công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19.

             2. Trưởng Ban chỉ đọa trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

             3. Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cac stracsh nhiệm giúp Trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã Hoằng Cát và Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh thuộc chức năng, nhiệm vụ  của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công tạc Quy chế này.

             Các thành viên BCĐ được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo được Trưởng ban chỉ đạo phân công.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐAO,

 CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2, Quyết định số 20-QĐ/ĐU ngày 27/8/2021 cảu Ban Thường vụ Đảng ủy.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Thành viên Ban chỉ đạo

1.     Đồng chí Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban chỉ đạo

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi haotj động của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy về các hoạt động của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covi-19 của xã.

2.Đồng chí Nguyễn Văn An- PBTĐU- Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo:

- Trực tiếp điều hành hoạt động thường ngày của Ban chi đạo; Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, giúp việc UBND.

- Chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, điều động lực lượng trực chốt 24/24 giờ khi có thông báo của cấp trên;

-Là người phát ngôn của xã liên quan đến tình hình dịch, bệnh covid-19.

3. Đồng chí Lê Văn Năm- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phụ trách tiểu ban kiểm tra, giám sát phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trân địa bàn xã.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Tứ, Đảng ủy viên, PCTUBND xã

Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động công tác chuyên môn liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trưởng tiểu ban tuyên truyền Phòng chống dịch Covid-19.

5. Đồng chí Lê Văn Súy, Đảng ủy viên, PCT Hội đồng nhân dân xã

Phụ trách phó tiểu ban hậu cần, Phó tiểu ban kiểm tra giám sát dịch bệnh Covid-19.

6. Đồng chí Đoàn Văn Điền, Chủ tịch UBMTTQ xã

Phó Trưởng tiểu ban tuyên truyền, Phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thôn Nam Bình.

7.Đồng chí Lê Xuân Vị, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân xã: làm thành viên các tiểu ban, Phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thôn Hà Nội.

8.Đồng chí Nguyễn Thị Hưng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LH phụ nữ xã: làm thành viên các tiểu ban, Phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thôn Ba Đình.

9. Đồng chí Nhữ Viết Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã: làm thành viên các tiểu ban, Phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thôn Nam Thọ.

10.Đồng chí Nhữ Thị Thùy, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên: làm thành viên các tiểu ban, Phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thôn Đức Thành.

11.Đồng chí Lại Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Trưởng công an

Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ, trực chốt, đặc biệt là khi có yếu tố bên ngoài xâm nhập và địa bàn. Hỗ trợ y tế xây dựng Phương án cách ly trong trường hợp khẩn cấp.

Quản lý chặt chẽ công dân vào ra trên địa bàn xã, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân không đến nơi có dịch.

Theo dõi kiểm tra xử lý thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng.

12. Đồng chí Đặng Quốc Huy, Đảng ủy viên, Chỉ huy Trưởng Quân sự xã

Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo các tình huống, phối hợp với Ban công an hỗ trợ nhân lực với trạm y tế và trực chốt.

13. Đồng chí Lê Thị Thu, Đảng ủy viên, CC Văn phòng- Thống kê.

Chịu trách nhiệm tham mưu cho BCĐ  thẩm định, ban hành, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

14 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ trường Mầm non

Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học; triển khai công tác truyền thông sức khỏa, đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường Mầm non;

Phối hợp chặt chẽ với y tế thực hiện phòng chống dịch, bệnh covid-19 cho học sinh , khi có dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho trạm y tế.

15. Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Nam Bình

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về công tác triển khai các hoạt động phòng, chống covid-19 của thôn Nam Bình.

16.            Đồng chí Vũ Văn Cương, trưởng trạm y tế xã.

Phụ trách chuyên môn về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời. Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, bố trí nhân lực y tế thực hiện kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài các nhiệm vụ trên các đồng chí trưởng tiểu ban cần xây dựng kế hoạch hoạt động của từng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của Ban mà mình phụ trách.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          Điều 5. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo

1.     Ban chỉ đạo chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã;

2.Thường trực chuyên môn của Ban chỉ đạo là đồng chí Trưởng Trạm y tế xã, có trách nhiệm:

a)Tham mưu giúp việc trực tiếp cho Ban chỉ đạo và Trưởng ban chỉ đạo.

b)Phối hợp với công chức Văn hóa là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Điều 6. Chế độ họp, kiểm tra, giám sát

1.Căn cứ tình hình dịch bệnh, Thường trực Ban chỉ đạo đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban  chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo, các đợt kiểm tra giám sát theo quy định.

2. Ban chỉ đạo có thể họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo. Thành phần tham dự cuộc họp do  người chủ trì cuộc họp quyết đinh.

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chương IV:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1.Trưởng ban chỉ đọa có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế này.

2.Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế này.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các thành viên BCĐ gửi ý kiến đề xuất để Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

 

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
410
Tuần này:
411
Tháng này:
2783
Tất cả:
515827