Quyết định Về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát; phân công nhiệm vụ các thành viên

Đăng lúc: 09:13:20 11/09/2021 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG CÁT

 
 
 


Số:    91   /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


            Hoằng Cát, ngày    03   tháng  09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

 
 

Về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Thực hiện Công văn số 1970/UBND-VP ngày 09/9/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19  cấp xã;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát (sau đây viết tắt là Trung tâm Chỉ huy) cụ thể như sau:

                 I.Các thành viên Trung tâm Chỉ huy:

1.  Ông Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy trưởng.

2.  Ông Đặng Ngọc Tứ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó chỉ huy trưởng Thường trực.

3.  Ông Lại Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Trưởng công an xã, Thành viên.

4.  Ông Đặng Quốc Huy, Đảng ủy viên,Chỉ huy trưởng Quân sự, Thành viên.

5.  Bà: Lê Thị Thu, Đảng ủy viên, CC Văn phòng- TK  Thành viên

6. Ông : Vũ Văn Cương Trưởng trạm y tế                     Thành viên trực

7. Bà:    Phạm Thị Phương      Công chức VH-XH        Thành  viên trực

8. Bà:    Nguyễn Thị Thảo       Công chức VH-XH        Thành  viên

9. Ông: Nguyễn Khắc Phương CC Kế toán –NS            Thành viên

10. Ông: Lê Văn Mạnh           CC tài chính- Kế toán    Thành viên

11. Bà:  Lê Thị Quế                 CC Tư pháp- HT           Thành viên

12. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai CC ĐC-XD                    Thành viên

13. Bà: Lê Thị Thu Hà            CC địa chính- NN-MT   Thành viên

II.   Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy

1.   Trung tâm Chỉ huy đặt tại Trụ sở Cơ quan UBND xã Hoằng Cát, Thôn Ba Đình, xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2.  Đường dây nóng:

Ông: Nguyễn Văn An

Điện thoại:

0905935829

Ông: Đặng Ngọc Tứ

Điện thoại:

0964010024

Ông: Đặng Quốc Huy

Điện thoại:

0948241345

Ông : Lại Tiến Dũng

Điện thoại:

0375568668

Ông: Vũ Văn Cương

Điện thoại:

0913057995

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy

1.Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

              2.Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn xã để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã, UBND xã để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan.

            3.Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các ban, ngành và các thôn trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các ngành, các thôn, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

            4.Kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

          5.Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Ủy ban nhân dân xã về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

    6. Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

     7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tâm chỉ huy được điều động cán bộ giúp việc.

          8. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Giao Công chức Kế toán NS xã tham mưu bố trí kinh phí theo tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định

              Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã;  Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Trưởng các thôn; các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện);

- UBND huyện (b/c);

- TT Đảng ủy – HĐND xã (b/c);

- Lưu: VP

        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN            

                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

              Nguyễn Văn An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND XÃ HOẰNG CÁT

TRUNG TÂM CH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ

 
 
 


Số:   01    /QĐ- TTCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


            Hoằng Cát, ngày    03   tháng  09 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ

của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát

 

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ HOẰNG CÁT

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Thực hiện Công văn số 1970/UBND-VP ngày 09/9/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19  cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND xã Hoằng Cát về việc Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Hoằng Cát.

 

Điều 2. Các thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Hoằng Cát, các  đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện (b/c);

- Ban Thường vụ Đảng ủy (b/c);                               

- Như Điều 2 QĐ ( T/h);

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Kiêm

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An

 

UBND XÃ HOẰNG CÁT

TRUNG TÂM CH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ

 
 
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


            Hoằng Cát, ngày    03   tháng  09 năm 2021

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG  NHIỆM VỤ

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát

 

 Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát (sau đây viết tắt là Trung tâm Chỉ huy). Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

             Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

             Quy chế này quy định chế độ làm việc, nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát và các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoằng Cát thành lập theo Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND xã  Hoằng Cát

             Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

             1. Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan đến công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19.

             2. Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

             3. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Chỉ huy trưởng và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã Hoằng Cát về thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh thuộc chức năng, nhiệm vụ  của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công tại Quy chế này.

             Các thành viên Trung tâm Chỉ huy được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm Chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy được Chỉ huy Trưởng phân công.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY,

 CÁC THÀNH VIÊN TRUNG TÂM CHỈ HUY

 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy

             Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2, Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND xã Hoằng Cát.

1.Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

              2.Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn xã để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã, UBND xã để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan.

            3.Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các ban, ngành và các thôn trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các ngành, các thôn, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

            4.Kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

          5.Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Ủy ban nhân dân xã về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy

           1. Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, UBND xã trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các  giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch  trên địa bàn xã đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã.

           2. Chỉ huy trưởng,  Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

          3.Trung tâm Chỉ huy có Tổ giúp việc do Công chức Văn phòng –TK UBND xã là Tổ trưởng và tổ viên là cán bộ các đơn vị liên quan.

        4. Trung tâm Chỉ huy phân công thường trực 24/24. Các thành viên Trung tâm chỉ huy thuộc: Trạm y tế, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, cử cán bộ thường trực để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng,  Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm chỉ huy phụ trách, theo dõi lĩnh vực để kịp thời xử lý hoặc đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch

COVID-19 xã để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

    5. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên, cơ quan Thường trực Trung tâm Chỉ huy

1.  Chỉ huy trưởng Ông Nguyễn Văn An- CTUBND xã

-   Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19.

-    Chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

-   Đảm bảo sự điều hành thống nhất, toàn diện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho  Phó chỉ huy trưởng và thành viên Trung tâm Chỉ huy; Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn toàn xã.

-   Chỉ huy trưởng sử dụng con dấu, bộ máy, phương tiện của UBND xã để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ  huy.

2.  Phó Chỉ huy trưởng Ông Đặng Ngọc Tứ- PCTUBND xã

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực, địa bàn, quan được phân công phụ trách. Trường hợp Chỉ huy trưởng ủy quyền cho Phó Chỉ huy trưởng Thường trực, giải quyết các công việc của Trung tâm Chỉ huy thì được phép sử dụng con dấu, bộ máy, phương tiện của cơ quan trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp,  chợ, các cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn xã; trực tiếp chỉ đạo Tổ trật tự lưu động về công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

          3. Ông Lại Tiến Dũng-Trưởng Công an x㠖Thành viên

Tham mưu xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch theo các cấp độ. Tham mưu điều động lực lượng trực cắm chốt theo kịch bản và theo chỉ đạo của cấp trên. Nắm tình hình lưu trú trên địa bàn và phối hợp với Trạm y tế, Tổ giám sát cộng đồng các thôn để truy vết, giám sát các trường hợp đi, đến từ vùng dịch, tỉnh ngoài trở về địa phương và các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà; là Tổ trưởng Tổ trật tự lưu động.

4. Ông Đặng Quốc Huy-  Chỉ huy trưởng quân sự xã- Thành viên

Tham mưu điều động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trực cắm chốt theo chỉ đạo của cấp trên. Tham mưu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho hoạt động của các chốt khi có chỉ lệnh của cấp trên. Là Tổ phó Tổ trật tự lưu động.

          5. Bà Lê Thị Thu- Công chức Văn phòng- Thống kê – Thành viên

Tham mưu Trung tâm chỉ huy, Chủ tịch UBND xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 và báo cáo tổng hợp tình hình hằng ngày về Chỉ huy trưởng theo quy định.

Phối hợp với công chức Văn hóa-XH, Địa chính- Xây dựng làm các báo cáo chuyên ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch. Thường trực tại cơ quan.

          6. Ông Vũ Văn Cương-Trưởng Trạm y tế xã- Thành viên trực :

            Là cơ quan thường trực phòng chống dịch của xã, tham mưu cho Trung tâm chỉ huy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở.

Thường xuyên phối hợp với các thôn tăng cường giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm các ổ dịch, tổ chức điều tra xử lý kịp thời, triệt để, không cho dịch bệnh lan rộng.

 Củng cố, nâng cao năng lực và đảm bảo các điều kiện hoạt động cần thiết cho đội chống dịch cơ động tuyến xã theo đúng quy định của Bộ Y tế.

 Chủ động giám sát, nếu phát hiện bệnh nhân phải khu trú và khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch.

  Chủ động viết bài truyền thông về cách phòng chống dịch bệnh để Đài truyền thanh tuyên truyền phát hàng ngày.

 Tổ chức trực dịch 24/24h, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương cho Trung tâm y tế huyện.

          7. Bà: Phạm Thị Phương – Thành viên trực và bà Nguyễn Thị Thảo- Công chức Văn hóa – xã hội;

           Phối hợp với  Trạm Y, làm các báo cáo cấp trên theo quy định. Chủ động hướng dẫn  cho tổ Giám sát thôn.

Đẩy mạnh công tác hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh giảm bớt các tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang… tập trung đông người.

          Bà Nguyễn Thị Thảo, Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Nam Bình và báo cáo tình hình hằng ngày về Trung tâm chỉ huy.

        8. Ông: Nguyễn Khắc Phương và Lê Văn Mạnh-Công chức Tài chính- Kế toán- Thành viên

            Chủ động thẩm định và bố trí kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với  Trạm Y tế, Văn hóa để xây dựng kế hoạch kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phòng hộ tại trạm và mua trang thiết bị phòng chống dịch tại công sở xã, bangzon, khẩu hiệu... phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

          Ông Nguyễn Khắc Phương, Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Hà Nội và báo cáo tình hình hằng ngày về Trung tâm chỉ huy.

          Ông Lê Văn Mạnh, Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Đức Thành và báo cáo tình hình hằng ngày về Trung tâm chỉ huy.

9. Bà Lê Thị Quế- Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tham mưu Trung tâm chỉ huy, Chủ tịch UBND xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. Về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch.

Phối hợp công tác tuyên truyền về phòng chống dịch. Thường trực tại cơ quan.

          10. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Lê Thị Thu Hà- Công chức ĐC-XD-NN-MT:

          Phối hợp với  công chức Văn hóa, Văn phòng, làm các báo cáo chuyên ngành cấp trên theo quy định.

Đẩy mạnh công tác hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh giảm bớt các tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang… tập trung đông người.

          Bà Lê Thị Thu Hà, Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Ba Đình và báo cáo tình hình hằng ngày về Trung tâm chỉ huy.

          Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Nam Thọ và báo cáo tình hình hằng ngày về Trung tâm chỉ huy.

 

·     Cơ quan Thường trực

Cơ quan Thường trực Trung tâm Chỉ huy, được điều động, sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ hoạt động của Trung tâm Chỉ huy; chủ trì tham mưu, giúp việc Trung tâm Chỉ huy về quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID-19.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 

          Điều 6. Chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy

Trung tâm Chỉ huy chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND xã;

2.Thường trực chuyên môn của Trung tâm Chỉ huy là đồng chí Trưởng Trạm y tế xã, có trách nhiệm:

a)Tham mưu giúp việc trực tiếp cho Trung tâm Chỉ huy và Chỉ huy trưởng.

b)Phối hợp với công chức Văn hóa là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Điều 7. Chế độ họp, kiểm tra, giám sát

1.Căn cứ tình hình dịch bệnh, Thường trực Trung tâm Chỉ huy đề xuất, tham mưu cho Chỉ huy trưởng, tổ chức các cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy, các đợt kiểm tra giám sát theo quy định.

2. Trung tâm Chỉ huy có thể họp đột xuất theo triệu tập của Chỉ huy trưởng. Thành phần tham dự cuộc họp do  người chủ trì cuộc họp quyết đinh.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chương IV:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1.Chỉ huy trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên Trung tâm Chỉ huy thực hiện quy chế này.

2.Các thành viên Trung tâm Chỉ huy có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế này.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các thành viên Trung tâm Chỉ huy gửi ý kiến đề xuất để Chỉ huy trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
376
Hôm qua:
200
Tuần này:
376
Tháng này:
2748
Tất cả:
515792