Kế hoạch Tổ chức bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”năm 2021.

Đăng lúc: 07:58:05 15/10/2021 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG CÁT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  203
/KH - UBND                          Hoằng Cát, ngày  15   tháng   10  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”năm 2021.


 

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ – CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân thônvăn hóa”;

Căn cứ quyết định số 09/2019/QĐ – UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu;

UBND xã Hoằng Cát xây dựng kế hoạch tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” năm 2021 như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.  Mục đích:

-    Để phản ánh đúng thực tế việc tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa” , “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận các cá nhân, gia đình đạt thành tích “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” “Gia đình văn hóa” được chính xác, khách quan, trung thực.

-    Tổ chức bình xét “ Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” là việc làm hàng năm được tiến hành tại các thôn.

-   Biểu dương tôn vinh thành tích các cá nhân, hộ gia đình đã đạt được nhằm xây dựng các cá nhân điển hình, gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu vừa đạt chỉ tiêu, vừa nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”,“Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” .

-   Nghiêm khắc phê bình những cá nhân, hộ gia đình thực hiện chưa tốt, kịp thời khắc phục những yếu kém, rút kinh nghiệm trong thời gian tới thực hiện đạt hiệu quả hơn.

2.  Yêu cầu:

-   Việc bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và có kỳ hạn, công khai dân chủ, khắc phục triệt để việc chạy theo số lượng mà không đạt chất lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy dân chủ (đấu tranh xây dựng lẫn nhau trong nội bộ nhân dân).


-    Bình xét tại thôn, các cá nhân, hộ gia đình đăng ký phải có mặt bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” đạt từ 70% trở lên so với tổng số hộ đăng ký trong thôn, trưởng ban vận động, ban cán sự thôn phải tạo không khí cởi mở trong việc đóng góp xây dựng các hộ gia đình với nhau.

II.   NỘI DUNG BÌNH XÉT:

1.  Bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”:

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ – CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”:

                 Tiêu chuấn “Gia đình văn hóa”:

1.   Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau:

a)   Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập;

b)   Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú;

c)    Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy

định;

d)    tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ nơi trú;

thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy

định;

e)    Tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan

thiên nhiên của địa phương;

g)    Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

h)   Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú;

i)   Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch


bệnh;


 

k)  Không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ;

l)   Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng


đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

2.   Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:


a)   Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng;

b)   Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;

c)   Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới;

d)   Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức

khỏe;

đ) Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có

văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội;

e)   Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn.

3.   Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau:

a)  Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;

b)   Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức;

c)   Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng;

d)   Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đ) Sử dụng nước sạch;

e)   Có công trình phụ hợp vệ sinh;

g) Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường sau:

1.   Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2.  Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

3.   Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

4.  Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.

5.  Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.

6.  Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh

bạc.

7.  Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.


Hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1.  Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn

2.  Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình (Mẫu số 01); Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (Mẫu số 02).

3.  Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 04).

Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1.   Trưởng thôn căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá

(Mẫu số 02) của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét.

2.   Trưởng thôn triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm theo thang điểm

(Mẫu số 03), thành phần gồm:

a)   Cấp ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể;

b)   Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.

3.  Tổ chức cuộc họp bình xét:

a)  Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

b)   Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

c)   Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

4.   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng thôn lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1.3 kế hoạch này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định.

5.  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Mẫu số 11).

Thời gian bình xét:

-    Từ ngày 20/10 – 05/11/2021: Các thôn tiến hành bình xét “Gia đình văn hóa” năm 2021 và tổng hợp danh sách gửi về BCĐ xã.

-    Từ ngày 06/11 – 15/11/2021: BCĐ xã tổng hợp danh sách đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” năm 2021 trình chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận.

-   Ngày 18/11/2021 (ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc): Công bố danh sách và quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” năm 2021.


* Thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa:

1.    Thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

(Mẫu số 03) là 100 điểm.

2.  Hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”: Đạt từ 85 điểm trở lên. Đối với hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên.

2.  Bình xét danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”:

Căn cứ quyết định số 09/2019/QĐ – UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu:

       Tiêu chí:

                        Tiêu chí “Công dân kiểu mẫu”:

Áp dụng đối với Công dân từ 18 tuổi trở lên sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh:

1.   Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú.

2.   Yêu Tổ quốc, yêu quê hương, sống có lý tưởng cách mạng; có lối sống văn hóa lành mạnh, văn minh, trung thực, nhân nghĩa, đoàn kết; năng động, sáng tạo, có tri thức; thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần hợp tác quốc tế.

3.    Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tập thể, có tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung; có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và làm giàu chính đáng.

4.  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí “Gia đình kiểu mẫu”:

1.  Đã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

2.  Có 70% trở lên thành viên gia đình đạt danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”.

                        Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận:

1.  Trình tự, thủ tục:

a)   Trưởng thôn tổ chức họp khu dân cư bình xét “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” và lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.

b)   Cuộc họp bình xét ở khu dân cư được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự.


c)    Trên cơ sở hồ sơ các thôn gửi lên Hội đồng thi đua khen thưởng xã họp xét và đề nghị chủ tịch UBND ra quyết định công nhận.

2.  Hồ sơ: Nộp về Ủy ban nhân dân xã 01 bộ gồm:

-   Văn bản đề nghị của thôn.

-   Biên bản họp bình xét ở khu dân cư kèm theo danh sách (Phải đảm bảo từ 70% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị);

-   Báo cáo thành tích của công dân, hộ gia đình.

                        Thời gian xét:

-    Từ ngày 21/10 – 05/11/2021 các thôn tiến hành họp bình xét và tổng hợp kết quả gửi lên UBND xã (qua Bộ phận Văn hóa – Xã hội).

-   Từ ngày 06/11 – 15/11/2021 UBND xã tổng hợp kết quả, họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt và ra quyết định công nhận.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Bộ phận Văn hóa – Xã hội:

-    Tham mưu xây dựng kế hoạch và đề xuất để tổ chức bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Công dân gương mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” trong năm.

-   Tổng hợp danh sách “Gia đình văn hóa, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” của 5 thôn trình UBND xã xem xét công nhận.

2.  Các thành viên BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH:

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công các thành viên BCĐ về các thôn chỉ đạo đôn đốc thực hiện đúng nội dung kế hoạch đã đề ra.

-    Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện.

-    Phối hợp với các thôn trong việc bình xét các nhân, hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”

3.  Đài truyền thanh:

-    Tăng cường phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” và kết quả bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” năm 2021.

4.  Đề nghị MTTQ, các đoàn thể:


-    MTTQ chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thônphối hợp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” năm 2021 công bố rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của thônkết quả bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” năm 2021 vào ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

-    Các đoàn thể chỉ đạo các chi hội phối hợp với Ban cán sự, Ban mặt trận thôntrong việc bình xét các danh hiệu, đặc biệt là trong việc đánh giá kết quả hoạt động trong năm của các hội viên làm cơ sở cho việc bình xét các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”.

5.  Các thôn:

-   Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh thôn về tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” tới các khu dân cư để phổ biến cho nhân dân nắm bắt và cùng thực hiện.

-    Tổ chức các bước bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” theo đúng nội dung kế hoạch đã đề ra. Thời gian gửi hồ sơ bình xét chậm nhất ngày 05/11/2021 gửi về UBND xã (qua Bộ phận Văn hóa – Xã hội) để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bình xét “Gia đình văn hóa”, “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”năm 2021 của UBND xã. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, chưa rõ báo cáo về UBND xã (qua Bộ phận văn hóa – Xã hội) để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

-   UBND huyện (b/c);

-   TT Đảng ủy,HĐND (b/c);

-   Thành viên BCĐ xã;

-   BVĐ, BCS 5 thôn;

-   Lưu: VHXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn An

 

 

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
357
Hôm qua:
200
Tuần này:
357
Tháng này:
2729
Tất cả:
515773