Quy chế văn hóa công sở

Đăng lúc: 10:27:10 04/08/2022 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOẰNG CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  76  /QĐ-UBND

 

 Hoằng Cát , ngày  04 tháng 8 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại UBND xã  Hoằng Cát

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  HOẰNG CÁT

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2021 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công sở;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã  Hoằng Cát .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Và thay thế Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND xã Hoằng Cát.

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã, cán bộ, công chức thuộc UBND xã  Hoằng Cát  và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại UBND xã  Hoằng Cát  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 QĐ( T/h);

- UBND huyện ( B/c);

- Phòng Nội vụ huyện( B/c);

- TT ĐU, TT HĐND xã(B/c);

- Lãnh đạo UB xã;

- Lưu: VT.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                 Nguyễn Văn An

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOẰNG CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

 

QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ

TẠI UBND XÃ  HOẰNG CÁT

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  76  /QĐ-UBND ngày 04/8/2022

của UBND xã  Hoằng Cát )

 

                                                            Chương I

          NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này áp dụng tại Trụ sở làm việc của UBND xã và cán bộ, công chức thuộc UBND xã  Hoằng Cát .

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND xã  Hoằng Cát  và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại UBND xã  Hoằng Cát .

Điều 2. Thời gian làm việc

1. Mùa hè:

- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30.

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

2. Mùa đông

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30.

- Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Điều 3. Những hành vi bị cấm.

1. Gây mất an ninh, trật tự trong khu vực cơ quan.

2. Mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy vì hóa chất độc hại vào khu vực cơ quan.

3. Sử dụng rượu, bia, đồ uông có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

4. Hút thuốc lá trong phòng làm việc.

5. Lợi dụng chức vụ, quyèn hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi trong thực thi công vụ.

Chương II

TINH THẦN, THÁI ĐỘ, GIAO TIẾP, ỨNG XỬ VÀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

 

Điều 4. Tinh thần, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, người lao động phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:

a) Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

c) Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

d) Cán bộ lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác đ bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

2. Chấp hành nghiêm các quy định về nghĩa vụ và những việc không được làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

1. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách  phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

2. Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

3. Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách  phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

 4. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

5. Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải xưng tên, chức vụ cơ quan, đơn vị nơi công tác, trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc, không ngắt điện thoại đột nhột; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ rang, mạch lạc, có ngữ âm phù hợp; thái độ, tác phong phải lịch sự, tôn trọng.

Điều 6. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

1. Phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

2. Không được đánh bạc, không được tham gia vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

3. Phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

Điều 7. Trang phục

1. Trang phục hàng ngày:

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; đầu tóc gọn gang, không nhuộn tóc nhiều màu; đi giầy  hoặc dép có quai hậu.

- Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

2. Lễ phục: Lễ phục của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách là trang phục chính thức được sử dụng trong các buổi lễ, hội nghị, cuộc họp trọng thể và các cuộc tiếp khách nước ngoài.

- Đối với nam: Bộ comple, áo sơ mi, thắt cravat, đi dày da.

- Đối với nữ: Áo dài truyền thống hoặc bộ comple nữ, đi giày hoặc dép có quai hậu.

 

Điều 8. Thẻ cán bộ, công chức

1. Cán bộ, công chức phải đeo thẻ đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức thực hiện thống nhất theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Chương III

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐẾN LÀM VIỆC

TẠI UBND XÃ  HOẰNG CÁT

 Điều 9. Tổ chức, cá nhân đến làm việc phải thực hiện các quy định sau:

1. Tổ chức, cá nhân đến giao dịch, liên hệ công việc với phòng, ban, đơn vị, bộ phận nào thì đến đúng đơn vị, bộ phân đó.

2. Tổ chức, cá nhân đến giao dịch, liên hê công việc với Lãnh đạo UBND xã thì phải đăng ký với Văn phòng HĐND và UBND xã để được hướng dẫn.

3. Trang phục phải gọn gang, giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện nghiêm túc Quy chế của cơ quan.

4. Các phương tiện đi lại như: Ô tô, xe máy, xe đạp phải để đúng nơi quy định. Không phải nộp phí gửi, đỗ phương tiện giao thông.

 

Chương IV

BÀI TRÍ CÔNG SỞ

Điều 10. Phòng làm việc

1. Phòng làm việc phải có biển tên cơ quan, đơn vị; ghi rõ họ và tên, chức danh đối với cán bộ, công chức lãnh đạo (nếu được bố trí phòng riêng).

2. Việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc phải đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học, hợp lý, vừa thuận tiện trong công việc, vừa đảm bảo yêu cầu về an toàn cháy, nổ.

3. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong phòng làm việc; không lập bàn thờ, thắp hương; không tập trung đông người, ăn tại phòng làm việc và trong giờ hành chính.

Điều 11. Quản lý, sử dụng tài sản, sử dụng điện nước; vệ sinh cơ quan; vị trí, địa điểm để các phương tiện giao thông.

          1. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có ý thức giữ gìn tài sản của cơ quan; sử dụng điện nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

          2. Hàng ngày tổ chức dọn dẹp vệ sinh phòng làm việc; không vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung của cơ quan. Sau giờ làm việc hàng ngày phải gon rác vào túi chuyển đến vị trí quy định.

          3. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải để phương tiện giao thông đúng nơi đã được quy định.

          Điều 12. Quy định về phòng cháy, chữa cháy

          1. Không được sử dụng các phương tiện gây cháy (ga, xăng dầu, lửa) tại nơi để ô tô, xe máy, nhà kho, phòng làm việc, phòng lưu trữ và tại các nơi để các thiết bị, tài sản dễ cháy trong khu vực cơ quan.

          2. Khi phát hiện cháy, nổ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải kịp thời thông báo và phối hợp tham gia phòng, chữa cháy.

          3. Trước khi ra về hoặc đi khỏi phòng, phải có trách nhiệm tắt các thiết bị điện để đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ.

          4. Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, quản lý tốt các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy của cơ quan.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

          1. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại UBND xã có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

          2. Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm:

          - Trích nội quy, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã  Hoằng Cát .

          - Tham mưu cho UBND xã kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Quy chế này đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND xã xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm.

          Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách kịp thời phản ảnh về UBND xã  (qua văn phòng HĐND và UBND xã) để xem xét, bổ sung cho phù hợp./.

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851