Quyết định Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, phó Chủ tịch, các ủy viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc khối chính quyền UBND xã Hoằng Cát, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 10:41:24 05/08/2021 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG CÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số :    68   /QĐ-UBND

Hoằng Cát, ngày  05   tháng 8  năm 2021

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, phó Chủ tịch, các ủy viên,

công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc khối chính quyền

UBND xã  Hoằng Cát, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, xã , thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã ;

Căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức xã  và người hoạt động không chuyên trách ở xã , ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức xã  và người hoạt động

không chuyên trách ở xã , ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số  232/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về  chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1358 / QĐ-UBND, ngày 06/7/2021 của Chủ tịch

UBND Huyện Hoằng Hóa  về phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Xã  Hoằng Cát nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, phó Chủ tịch, các ủy viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc khối chính quyền UBND xã  Hoằng Cát, nhiệm kỳ 2021-2026

(có nội dung phân công kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, phó Chủ tịch, các ủy viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc khối chính quyền UBND xã  Hoằng Cát, nhiệm kỳ 2021-2026, các thôn, các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                                                TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND huyện(b/c);                                                                                                           CHỦ TỊCH

-  Thường vụ Đảng uỷ Xã  ( B/c) ;

-  Mặt trận, các đoàn thể Xã  ( p/h);

-  Thành viên UBND, các ngành Xã ;

-  Chi uỷ, BND các thôn;

-  Các cơ quan liên quan;

- Lưu Vp.                                                                                                                         Nguyễn Văn An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG CÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

           

 

PHÂN CÔNG

Công việc của Chủ tịch, phó Chủ tịch, các ủy viên, các công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc khối chính quyền UBND xã  Hoằng Cát, nhiệm kỳ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …68…/QĐ-UBND ngày 05/ 8  /2021

của UBND Xã  Hoằng Cát)

 

I. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND xã  Hoằng Cát nhiệm kỳ 2021-2026 :

Ủy ban nhân dân xã  Hoằng Cát hoạt động theo chế độ tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực công tác theo sự phân công trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Chủ tịch UBND xã  phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên, các ngành có trách nhiệm giải quyết công việc theo đúng Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức xã  và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thực hiện đúng chủ trương cuả Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình theo quy định của pháp luật và trước Chủ tịch UBND xã . Đồng thời cùng các ủy viên UBND xã  chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND xã  trước HĐND xã  và UBND huyện Hoằng Hóa

-   Đồng chí Chủ tịch UBND xã  lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của UBND xã , thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tài điều 31, điều 35,36 điều 121 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày

19/6/2015.

-   Trong phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã  có phạm vi trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu các lĩnh vực khác để thực hiện tốt nhiệm vụ khi chủ tịch UBND xã  phân công hoặc ủy quyền.

-   Các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, quyết định các chủ trương

đầu tư, các báo cáo trình ĐND, Đảng ủy xã  phải được thảo luận và quyết định tập thể.

-    Các ủy viên UBND xã  có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại điều 123 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và thực

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã  giao hoặc ủy quyền.

              II.Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã :

1.  Ông Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBND Xã : Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của UBND xã .

+    Thủ trưởng cơ quan phụ trách chung: Chịu trách nhiệm trước UBND

Huyện, Đảng ủy và HĐND về quản lý nhà nước trên địa bàn xã , lãnh đạo và điều hành các mặt công tác của UBND xã .

+   Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên và cấp ủy - HĐND xã . Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND xã , chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND xã . và phát ngôn với cơ quan báo chí liên quan.

+    Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác nội chính, tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, tài chính - ngân sách, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH , đầu tư, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, công tác tiếp dân trên địa bàn xã

- Chủ ngân sách chủ tài khoản.

- Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch hội đồng tư vấn đất đai. Chủ tịch hội đồng xác nhận mức độ khuyết tật, xét nâng lương CBCC, hội đồng chính sách.

-   Các cơ quan quan hệ:

+    Huyện uỷ, UBND huyện và các ngành chuyên môn ở huyện theo các ngành trực tiếp phụ trách.

             + Giữ mối quan hệ phối hợp với  HĐND, Mặt trận và các đoàn thể xã .

    -Theo dõi: Thôn Ba Đình

2.  Ông Đặng Ngọc Tứ; Phó Chủ tịch UBND Xã :

+   Trực tiếp Phụ trách quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác phát triển Kinh tế TMDV-TTCN, nông nghiệp; VH - XH: Văn hóa văn nghệ, TDTT, y tế, dân số, giáo dục, gia đình - trẻ em, thông tin tuyên truyền, các hội. Xét duyệt trình chủ tịch đề án về nhiệm vụ hoạt động phát triển trên lĩnh vực phụ trách và chính

sách người có công, chính sách xã hội. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ -HĐND

-UBND chủ tịch UBND xã  về nhiệm vụ hoạt động văn hóa xã hội ở địa phương. Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

 

+   Tham gia trưởng một số ban chỉ đạo và trưởng một số ban do chủ tịch UBND xã  phân công và một số nhiệm vụ khác khi được giao.

+   Phụ trách đối nội, đối ngoại, Công tác tiếp dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

+    Giải quyết công việc do chủ tịch UBND xã , giải quyết khi chủ tịch

đi vắng.

-                     Theo dõi: thôn Nam Bình

III.   Nhiệm vụ của từng chức danh công chức: Thực hiện theo Thông tư số

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức xã  và người hoạt động không chuyên trách ở xã , ở thôn, tổ dân phố;

1. Ủy viên Ủy ban nhân dân-Trưởng Công an xã: Ông Lại Tiến Dũng

Là Công an chính quy đảm nhiệm chức danh thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Cấp uỷ Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó.

+ Làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo thẩm quyền.

+ Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và lực lượng khác trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng phải chấp hành phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn phường; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện ma tuý và người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với lực lượng bảo vệ ANTT, thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

+ Chủ động và phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Thực hiện quản lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

       + Phối hợp với Quân sự và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

-   Theo dõi: thôn Hà Nội

2. Ủy viên Ủy ban nhân dân- Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã: Ông Đặng Quốc Huy

+   Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quân sự, Quốc phòng và các quy định khác có liên quan;

+   Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền xã  về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

+   Xây dựng kế hoạch về xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quân sự, quốc phòng,; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quân sự, quốc phòng,  trên địa bàn.

+   Tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định.

+   Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ.

+   Phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

+    Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền giáo dục toàn dân về quân sự quốc phòng, và các văn bản pháp luật liên quan tới  quân sự, quốc phòng.

+   Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

+  Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

+   Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng  ở xã.

-   Theo dõi  thôn Đức Thành

* Ngoài các nội dung nêu trên, các Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách về Quân sự, Công an còn có nhiệm vụ: Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Ủy ban nhân dân ; cùng tập thể Ủy ban nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân ; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân về các công việc của Ủy ban nhân dân và các công việc khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực.

-     Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

                 3 .Công chức Văn phòng - Thống Kê: Bà Lê Thị Thu

*    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nội vụ theo quy định của pháp luật;

*   Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của hội đồng nhân dân, Thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ;Giúp Thường trực hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã  tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ;

          - Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  tổ chức tiếp dân; trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

      -Thực hiện công tác cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính và tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã  và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

-Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;

*    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

- Theo dõi thôn Nam Thọ

4.  Công chức Tài chính - Kế toán : Ông Nguyễn Khắc Phương - Phụ trách kế toán trưởng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          *Phối hợp với Công chức Tài chính - kế toán (2) thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

-    Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách xã  và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

-   Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách xã , kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

-    Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã  theo quy định của pháp luật.

*   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

-Theo dõi  thôn Nam Bình

4.  Công chức Tài chính - Kế toán ; Ông Lê Văn Mạnh:

*    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

*   Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

-   Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách xã  và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

-   Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách xã , kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản...) theo quy định của pháp luật;

-   Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã  theo quy định của pháp luật;

-Lập kế hoạch, phương án thu và quyết toán Thuế SD đất phi nông nghiệp, thuế SD đất nông nghiệp (nếu có), sản thầu và các loại quỹ hàng năm theo quy định.

*    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

- Theo dõi Ba Đình

5.  Công chức Địa chính - xây dựng : Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

*    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, quản lý quy hoạch, trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

*   Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

           -Tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, nhà ở, công sở, vật liệu xây dựng, thương mại, khoa học và công nghệ trên địa bàn xã.

 

          -Quản lý quy hoạch xây dựng, mốc chỉ giới xây dựng, trật tự xây dựng, công trình xây dựng; kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng, xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 

         -Giám sát việc xây dựng mới, cải tạo, sữa chữa, duy tu, bảo trì, khai thác sử dụng các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỷ thuật; giao nộp và lưu trử hồ sơ tài liệu khảo sát, thiết kế, hoàn thành công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý xã.

         -Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

        -Trực tiếp phụ trách công tác BT-GPMB-TĐC. Tham mưu UBND xã  xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, TNMT.

         -Tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động vận tải; quản lý, bảo trì công trình giao thông do UBND cấp xã quản lý; kiểm tra xử lý vi phạm hành lang lưới điện và giao thông; phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

       - Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai; và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

*    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

 -Theo dõi thôn Hà Nội

6.   Công chức Địa chính - xây dựng –Nông nghiệp- Môi trường- Giao thông- thủy lợi: Bà Lê Thị Thu Hà:

*    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, giao thông và thủy lợi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;.

 

*    Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

 

 

          -Trình UBND cấp xã ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới.

 

         -Tổ chức thực hiện phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

        -Tổ chức thực hiện phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản; quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế, hội lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

 

      - Tổ chức thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định.

 

     - Quản lý, kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm nông sản, hoạt động khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp; thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy xác nhận thuộc ngành nông nghiệp theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp.

      -Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác BT, GPMB trên địa bàn khi chủ tịch phân công.

-   Phối hợp kiểm tra thị trường hàng hóa, an toàn thực phẩm.

       -Phụ trách công tác xây dựng Nông thôn mới  nâng cao, thôn kiểu mẫu.

*    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

  -Theo dõi thôn Ba Đình.

      8. Công chức Văn hoá Xã hội (phụ trách chính sách):  Bà Nguyễn Thị Thảo

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội theo quy định của pháp luật; Công chức Lao động - Thương binh và xã hội cấp xã, làm công tác chuyên môn lao động, thương binh và xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Dân số, Lao động, việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và nhiệm vụ khác do Chủ tịch ƯBND xã giao.

 

 

*    Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

 

             -Lập chương trình, kế hoạch công tác lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trình UBND cấp xã và tồ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt

 

             -Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn.

 

             -Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng, tình hình biến động các đối tượng lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công.

 

            -Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

 

            -Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn cấp xã.

 

           -Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định.

 

        -  Tham gia trực giao dịch một cửa.

         *Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

-Theo dõi thôn Hà Nội

          9.Công chức Văn hoá Xã hội (Phụ trách văn hóa): Bà Phạm Thị Phương

*    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo,  và thanh niên theo quy định của pháp luật;

*   Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;

          - Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

      -Theo dõi công tác an toàn thực phẩm;

          - Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn xây dựng hương ước, quy ước ở khối  thôn  và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn;

 

 

 

 

-     Tổ chức vận động xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm vui chơi giải trí ở địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.

*    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

-         Theo dõi  thôn Đức Thành

10   Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Bà Lê Thị Quế

           *Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã  trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

*   Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã  trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

- Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã  báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

-   Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn xã  theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dướng  xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, và công tác giáo dục tại địa bàn;

-   Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân xã  xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

*    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  giao.

-Theo dõi thôn Nam Thọ

IV. Nhiệm vụ của chức danh người hoạt động không chuyên trách khối chính quyền thuộc UBND xã :

1.  Chức danh Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự: Ông Lê Ngọc Tiến;

- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho ban chỉ huy Quân sự xã , Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

- Đảm nhận các nhiệm vụ do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự uỷ quyền, như: Xây dựng kế hoạch, lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng, Chính trị viên về nhiệm vụ được phân công; thay thế Chỉ huy trưởng khi được giao.

- Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

- Thực hiện phối hợp dân quân với công an và tổ ANTT thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

- Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn được giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ về chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

2. Chức danh nhân viên Đài truyền thanh xã: Ông Đặng Văn Lịch

- Biên tập tin bài và phát sóng chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Tiếp âm, tiếp sóng đài cấp trên phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Thông báo kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trên hệ thống loa truyền thanh.

Phối hợp, cộng tác tin, bài, chương trình truyền thanh với Đài Truyền thanh  cấp huyện.

- Thực hiện thời gian tiếp âm, truyền thanh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông.

- Lưu trữ các chương trình truyền thanh tự biên tập đã được kiểm duyệt.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân .

3.Chức danh Thủ quỹ xã: Ông Đào Văn Minh

- Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên thủ quỹ quản lý thu, chi tiền mặt trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ theo đúng quy trình, nguyên tắc quy định của Luật ngân sách.

- Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của Ủy ban nhân dân xã.

- Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định.

- Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt và làm các báo cáo về quỹ tiền mặt.

- Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của trưởng bộ phận kế toán xã và sự phân công công việc của công chức Tài chính - Kế toán xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

                 4.Chức danh Phụ trách công tác thú y kiêm khuyến nông viên ; Bà Vũ Thị Thắng.

- Phụ trách và tham mưu UBND về công tác tiêm phòng gia cầm gia súc, phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở xã  và huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc tiêu thụ, vận chuyển, giết mổ gia cầm gia súc khi đã công bố dịch.

- Tham mưu cho UBND xã về công tác khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn xã theo thẩm quyền;

        * Tùy theo tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, căn cứ vào các nhiệm vụ quy định và căn cứ vào các văn bản khác có liên quan, Chủ tịch UBND xã  quyết định các nhiệm vụ cụ thể được giao cho người hoạt động không chuyên trách, ngoài ra còn có thể giao các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của xã; tránh đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân trong cơ quan.

 

IV. Tổ chức thực hiện:

-   Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND xã  phải được thảo luận tập thể UBND và biểu quyết thông qua, trước khi báo cáo UBND huyện Hoằng Hóa, trình BTV Đảng ủy, Báo cáo       Đảng bộ xã , HĐND xã .

-    Để đảm bảo chất lượng, tiến độ các công việc trên tất cả các lĩnh vực công tác, Chủ tịch UBND xã  sẽ tham gia chỉ đạo cùng với đồng chí Phó Chủ tịch UBND, các thành viên, các ngành đã được phân công của xã .

-   Đồng chí Phó Chủ tịch UBND được phân công, trong quá trình điều hành có trách nhiệm nắm bắt tình hình chung các lĩnh vực để đề xuất ý kiến của mình với đồng chí Chủ tịch để có thể ủy quyền xử lý. Đồng thời chịu trách nhiệm cuối cùng trước pháp luật và trước đồng chí Chủ tịch UBND về những quyết định của mình trong quá trình chỉ đạo, điều hành lĩnh vực được phân công phụ trách.

-   Trong quá trình chỉ đạo điều hành công việc của UBND xã  khi cần thiết đồng chí Chủ tịch UBND có thể phân công thêm phần việc cho đồng chí Phó Chủ tịch.

-   Các Thành viên UBND xã  và các ngành được phân công phụ trách, các thôn giúp đỡ các thôn, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chi uỷ, Chi bộ, thôn trưởng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giao hằng năm; báo cáo UBND xã  những khó khăn, vướng mắc và đề xuất tham mưu UBND xã  các biện pháp, giải pháp để giúp các khối phố thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.

-    Yêu cầu các thành viên UBND xã , các ngành của xã , các thôn căn cứ vào nội dung phân công nhiệm vụ, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp và tập trung giải quyết tốt nhiệm vụ được giao nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Trên đây là nội dung phân công thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên và công chức, người hoạt động không chuyên trách của UBND xã  để căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh nội dung chưa phù hợp, hoặc có quy định mới và nếu có gì vướng mắc báo cáo ngay với lãnh đạo UBND giải quyết kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An


Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
351
Hôm qua:
200
Tuần này:
351
Tháng này:
2723
Tất cả:
515767