Thông báo chế độ làm việc mùa đông

Đăng lúc: 07:58:05 15/10/2021 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Xà HOẰNG CÁT                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 


     Số:      /TB-UBND                       Hoằng Cát, ngày   15  tháng   10   năm 2021

 

THÔNG BÁO

Giờ làm việc mùa đông

 

        Căn cứ vào điều 104 Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  UBND xã Thông báo đến cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và nhân dân trong xã. Từ ngày 16/10/2020 đến hết 15/04/2021thực hiện giờ làm việc mùa đông như sau:

        - Buổi sáng từ 7h 30 phút đến 12 giờ

        - Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút

          Đề nghị Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và nhân dân biết để thực hiện theo quy định trên./.

 

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH

-          TTrĐU-HĐND-UBND(B/C);                               

-          Cán bộ, công chức, CB bán CT(T/h);

-          Đài TT ( T/B);

-          Lưu VP.

 

                                                                                    Nguyễn Văn An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
22
Hôm qua:
410
Tuần này:
432
Tháng này:
2804
Tất cả:
515848