Nghị quyết Về việc lãnh đạo xây dựng xã Hoằng Cát trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 10:51:42 05/08/2021 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA

  ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG CÁT

                    *

        Số : 10 -  NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hoằng Cát,  ngày 21 tháng 7 năm 2021

                                                  

NGHỊ QUYẾT

Về việc lãnh đạo xây dựng  xã Hoằng Cát trở thành xã

Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

 

         Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 xã Hoằng Cát đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông thôn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố, nâng cao; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; vai trò, vị trí chủ thể của người dân được phát huy; nông nghiệp từng bước được cơ cấu hợp lý, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao năng xuất chất lượng hiệu quả. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Đến nay, các trường Mầm non, Trường TH&THCS đều đạt chuẩn Quốc gia, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020; thiết chế văn hóa thể thao từ xã đến thôn được đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo; phong trào xây dựng Nông thôn mới theo phương châm, Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp được nhân dân tích cực hưởng ứng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thì bộ mặt nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém như: Công tác quy hoạch chưa đồng bộ; Sản xuất Nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao, việc ứng dụng Khoa học- kỹ thuật vào sản xuất thâm canh ở một số hộ còn yếu. Đời sống của người dân tuy được cải thiện nhưng so với mặt bằng chung của huyện vẫn còn thấp. Cảnh quan, môi trường chưa được thông thoáng, khang trang; vệ sinh môi trường vẫn còn một số điểm bất cập. Thiết chế văn hóa ở xã chưa hoàn thiện, cơ sở vật chất nhà văn hóa một số thôn chưa đảm bảo; tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, rác thải ở các tuyến đường của xã, thôn vẫn còn; hệ thống điện chiếu sáng công cộng chưa được khép kín. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. BCH Đảng bộ ban hành nghị quyết về xây dựng xã Hoằng Cát đạt xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU.

1. Quan điểm:

Xây dựng xã Hoằng Cát thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, công tác tuyên truyền vận động của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn; chủ động vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của nhà nước, lấy nhân dân làm chủ thể, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng dân cư.

        2. Mục tiêu.

        2.1. Mục tiêu tổng quát:

        Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn xã; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, nông thôn bền vững, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hóa; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định; môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, trong lành; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; phát huy hiệu quả nội lực của cộng đồng dân cư để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Phấn đấu mỗi năm xây dựng từ 1 đến 2 thôn kiểu mẫu, đến năm 2025 xã Hoằng Cát được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao.

    2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Năm 2021:

+ Đẩy mạnh nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung vào bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu.

          + Từ tháng 8/2021 triển khai đồng loạt cho 5 thôn và các cơ quan Trường, Trạm, xây dựng kế hoạch lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quan điểm dễ làm trước khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó; MTTQ chủ trì hội nghị hiệp thương thống nhất với các đoàn thể đăng ký đảm nhiệm các công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu.

          + Phấn đấu cuối năm 2021 xây dựng thôn Nam Bình đạt thôn kiểu mẫu.

- Năm 2022: Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch, lộ trình đã xây dựng tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí đã xây dựng. Phấn đấu năm 2022 xây dựng được từ 01 đến 02 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Chỉ định thôn Ba Đình và khuyến khích các thôn còn lại.

* Toàn xã phấn đấu hoàn thành  3  tiêu chí

+ Tiêu chí số 4: Nhà ở dân cư

+ Tiêu chí số 10: Giáo dục và đào tạo

+ Tiêu chí số 15: Hành chính công

- Năm 2023:  Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện lộ trình các tiêu chí thôn kiểu mẫu đã xây dựng kế hoạch. Phấn đấu năm 2023 xây dựng được 02 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Chỉ định thôn Nam Thọ và Thôn Đức Thành,  khuyến khích thôn Hà Nội

* Toàn xã phấn đấu hoàn thành 4  tiêu chí

          + Tiêu chí số 5 : Thu nhập

          + Tiêu chí số 8: Tổ chức sản xuất

          + Tiêu chí số 9: Vườn hộ

+ Tiêu chí số 11: Y tế

- Năm 2024: Các thôn đã đạt kiểu mẫu giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được,  thôn còn lại quyết liệt thực hiện, hoàn thành các tiêu chí còn lại. Phấn đấu năm 2024 xây dựng được 01 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Chỉ định thôn Hà Nội .

* Toàn xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí đó là:

          + Tiêu chí số 1: Giao thông

          + Tiêu chí số 2: Thủy lợi

          + Tiêu chí số 3: Cơ sở vật chất văn hóa.

          + Tiêu chí số 7: Lao động có việc làm

          +  Tiêu chí số 12: Văn Hóa

          + Tiêu chí  số 13: Môi trường và ATTP

          + Tiêu chí số14: An ninh trật tự

* Năm 2025: Xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

* Toàn xã phấn đấu hoàn thànhTiêu chí số 6: về Hộ Nghèo

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao vào quý IV năm 2025.

          II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước; phát huy vài trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng NTM Nâng cao.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng thôn kiểu mẫu, xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên sốt trong nhiệm kỳ và là nhiệm vụ thường xuyên trong những năm tiếp theo, do đó các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về quan điểm, mục tiêu để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, tích cực, chủ động hiến kế để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; nâng cao năng lực, trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn trên địa bàn xã; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội với chính quyền thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao năm 2025

2. Tăng cường Công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

   Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao để từ đó từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

   Các cấp, các ngành từ xã đến thôn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tham gia thực hiện, coi đây là việc làm thường xuyên trong chương trình công tác hàng tháng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và của mỗi chi bộ.

   Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới nâng cáo, thôn NTM kiễu mẫu trên đài truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng mô hình. Nội dung tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tiêu chí, các văn bản, Nghị quyết và các quy định của cấp trên.

    Phát động phong trào thi đua trong từng hộ gia đình, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu các đoàn thể phải xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện trong từng đoàn viên, hội viên.

    3. Nâng cao chất lượng quy hoạch, công khai qui hoạch và quản lý quy hoạch Nông thôn

   Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch gắn liền với tiến trình đô thị hóa, chỉnh trang các khu dân cư, tạo môi trường nông thôn khang trang, sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

   Hàng năm tổ chức điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy trình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quá trình thực hiện quy hoạch phải đưa ra chi bộ và nhân dân thảo luận nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân.

4. Phát triển kinh tế và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

    Tập trung phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi, thu hút đầu tư để phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, lợi thế. Vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư thâm canh sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của xã. Mở rộng phát triển các ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ...

Tập trung nguồn lực tại chỗ, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư lồng ghép từ chương trình, dự án triển khai trên địa bàn để đầu tư, hỗ trợ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí đã được quy định. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục, giao thông; duy tu, bảo dưỡng công trình đã xuống cấp; tạo sự đồng bộ, khang trang bộ mặt nông thôn mới nâng cao toàn xã.

   Tăng cường định hướng đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển dịch nguồn lao động từ sản xuất Nông nghiệp sang Công nghiệp dịch vụ và xuất khẩu lao động.

    5. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội

   Tích cực nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh”, Phát huy các giá trị văn hóa sẵn có, khai thác tốt các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn, tạo phong trào sôi nổi, làm tốt công tác nâng cấp, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia để không ngừng nâng cao sức khỏe và nhu cầu đời sống tinh thần của người dân.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội, phát huy tốt các mô hình tổ liên gia, tổ an ninh xã hội, tổ tự quản để bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư.

    Phối hợp lồng ghép thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

   Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn…

   Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, củng cố nâng cao chất lượng dạy và học. duy trì và phát triển xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế.

   6. Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn.

   Tăng cường tuyên truyền nhân dân thu gom và xử lý rác thải đảm bảo, không vứt rác bừa bải, thường xuyên vệ sinh khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm, nâng cao ý thức của mỗi người dân về ý thức bảo vệ môi trường, không xả nước thải ra đường, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh; quản lý và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên đất; xây dựng hệ thống cấp thoát nước đảm bảo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng thôn xóm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân trong phát triển kinh tế, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường nhằm làm cho phong trào phát triển bền vững.

   7. Về vốn và cơ chế chính sách xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

    Huy động và phát huy tối đa nguồn nội lực của địa phương, tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài và huy động nội lực trong nhân dân. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Thôn NTM kiểu mẫu.

   Giao cho UBND xã căn cứ vào điều kiện ngân sách hàng năm bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho các thôn, làm điểm năm 2021 thôn Nam Bình thành thôn NTM kiểu mẫu các thôn còn lại thực hiện theo nghị quyết đề ra. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc khó khăn báo báo về Ban chỉ đạo để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách đơn vị, phần việc. Các đồng chí được phân công phụ trách tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để các thôn phấn đấu xây dựng thôn kiểu mẫu đạt kết quả cao.

2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết; tham mưu đưa nội dung xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của các chi bộ, các thôn vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và UBKT Đảng ủy.

3. Ủy ban nhân dân xã xây dựng, ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy. Triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, chỉ đạo các ngành chức năng, công chức chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, phân công cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí, đơn vị cụ thể. Tham mưu cho Đảng ủy, HĐND ban hành về cơ chế hỗ trợ các thôn xây dựng thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền và phát động các đợt thi đua sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tạo sức lan tỏa, hưởng ứng sâu rộng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đăng ký với cấp ủy, chính quyền phần việc cụ thể, tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc và phát động phong trào hành động cách mạng đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để thi đua thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn chi hội thực hiện, kịp thời phát hiện đề nghị cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến.

5. Các chi ủy chi bộ, các đơn vị thôn triển khai Nghị quyết một cách kịp thời, sát thực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể lộ trình của đơn vị và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí một cách hiệu quả.

6. Công chức văn hóa, cán bộ truyền thanh xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tích cực đưa tin, bài tuyên truyền về kết quả thực hiện các phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu tại các đơn vị nhằm động viên kịp thời các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và toàn thể nhân dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Định kỳ 6 tháng và cuối hàng năm Ban Chỉ đạo xã báo cáo cho Thường vụ Đảng ủy, tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo, UBND huyện về tình hình thực hiện chương trình đề án của xã.

Nghị quyết này được quán triệt đến các chi bộ trực thuộc và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

 

Nơi nhận:

- BTV Huyện ủy (b/c);

- UBND Huyện (b/c);         

- VP NÔNG THÔN MớI huyện (b/c);

- HĐND-UBND xã;

- Uỷ viên BCH Đảng bộ;

- MTTQ và các đoàn thể xã;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu VP Đảng ủy.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

( Đã ký)

 

 

 

Lê Thanh Hào

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851