Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Đăng lúc: 10:51:42 05/08/2021 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG CÁT

                           *                                                Hoằng Cát, ngày   21 tháng 7 năm 2021

              Số 13    – QĐ/ĐU

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

*

 Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

 Căn cứ Nghị          quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn, phố kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025;

 Xét đề nghị của Thường trực Đảng ủy;

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025, gồm có các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Lê Thanh Hào           BT Đảng ủy-CT HĐND xã                  Trưởng ban

2. Đ/c Lê Văn Năm              PBT TT Đảng ủy                           Phó trưởng ban

3. Đ/c Nguyễn văn An        PBT, CTUBND xã        -Phó Trưởng ban Thường trực

4. Đ/c Lê Văn Súy                   ĐUV-PCT HĐND xã                 Phó Trưởng ban

5. Đ/c Đặng Ngọc Tứ               ĐUV-PCTUBND                      Phó Trưởng ban

6. Đ/c Đoàn Văn Điền             CTUBMTTQ                                   Thành viên

7. Đ/c Nhữ Thị Thùy               ĐUV -BT Đoàn xã                                     Thành viên

8. Đ/c Nguyễn Thị Hưng                   ĐUV- CT Hội PN xã                         Thành viên

9. Đ/c Lê Xuân Vị                             ĐUV- CT Hội nông dân xã               Thành viên

10. Đ/c Đặng Quốc Huy          ĐUV -CHT Ban CHQS xã                Thành viên

11. Đ/c Lại Tiến Dũng           ĐUV -Trưởng Công an xã                 Thành viên

12.Đ/c Lê Thị Thu                             ĐUV-Công chức VP-TK                             Thành viên

13. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết       ĐUV- BTCB-HT Mầm non              Thành viên

14.Đ/c Nhữ Viết Bình              Chủ tịch hội CCB xã                         Thành viên

15. Đ/c Nguyễn Thị Thảo                  CC VHXH                              Thành viên

16. Đ/c Phạm Thị Phương                 CC VHXH                                 Thành viên

17. Đ/c  Nguyễn Khắc Phương                    CC TCKT                                 Thành viên

18. Đ/c Lê Văn Mạnh                        CC TCKT                               Thành viên

19. Đ/c  Nguyễn Thị Tuyết Mai                  CC ĐC – XD                           Thành viên

20. Đ/c Lê Thị Thu Hà                      CC ĐC-XD -NN-MT        Thành viên trực

21. Đ/c  Lê Thị Quế                           CC Tư pháp –HT                    Thành viên

22. Đ/c Vũ Văn Cương                   BTCB-Trưởng trạm y tế xã                  Thành viên

23. Đ/c Trịnh Thị Loan            BTCB-Hiệu trưởng trường TH                    Thành viên

24. Đ/c Lê Xuân Ninh             BTCB-Hiệu trưởng trường THCS      Thành viên

25. ĐC Đặng Xuân Dậu          BTCB-GĐ HTXDVSXNN                Thành viên

Điều 2. BCĐ có nhiệm vụ tham mưu cho BCH Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao và Thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã Hoằng Cát giai đoạn 2021-2025.

Giao cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND - Phó Trưởng ban Thường trực  xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; duy trì chế độ hội nghị giao ban hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình

Giao đồng chí Phó bí Thường trực Đảng ủy- theo dõi, chỉ đạo các chi bộ ban hành Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn kiểu mẫu, đồng thời theo dõi các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng kế hoạch của đoàn thể deder thực hiện, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện. Chỉ đạo xây dựng các văn bản liên quan tham mưu cho BTV Đảng ủy và BCĐ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BCĐ có quyền điều động cán bộ, công chức có liên quan khi cần thiết.

Kinh phí hoạt động của BCĐ do ngân sách xã đảm bảo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 10 QĐ/ĐU ngày 05/10/2020  của  Đảng ủy xã về việc kiện toàn BCĐ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 HĐND; UBND; MTTQ; các ngành, đoàn thể; các chi bộ trực thuộc và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:                                                                        T/M BAN CHẤP HÀNH

-  BTV Huyện ủy,(B/c)                                                                           BÍ THƯ

- Các ngành, đoàn thể (Th/h)

- Như điều 1 (Th/h)

-  Lưu VP                                                                                   

 

Lê Thanh Hào

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG CÁT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NTM

 NÂNG CAO, KIỂU MẪU

 

*

 Hoằng Cát, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Số: 01 - TB/BCĐ

 

 

THÔNG BÁO

V/v Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng

nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu xã Hoằng Cát

(Ban hành kèm theo Quyết định 13 a-QĐ/ĐU, ngày 21/7/2021  của Đảng ủy xã Hoằng Cát)

 
 

 


        - Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020;

- Căn cứ quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ quyết định số 13-QĐ/ĐU ngày 21/7/2021 của Đảng ủy xã Hoằng Cát về việc thành lập BCĐ xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

1. Đ/c Lê Thanh Hào  Bí thư Đảng ủy-CTHĐND - Trưởng ban.

- Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp các thành viên BCĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ trì các cuộc họp của BCĐ; Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ.

2. Đ/c Lê Văn Năm  PBT Thường trực -  Phó Trưởng ban.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công. Tham mưu cho Đảng ủy ban hành các chủ trương, nghị quyết nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện các nội dung, chương trình; thực hiện các công việc của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền và các công việc khác do Trưởng ban phân công.

        3. Đ/c Nguyễn Văn An  PBT- Chủ tịch UBND - Phó Trưởng ban TT.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới nâng cao đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã; Giúp Trưởng ban đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện các nội dung của chương trình, xử lý các công việc thường xuyên của BCĐ; Thực hiện các công việc của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền và ban hành các quyết định thành lập Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và ban vận động xây dựng thôn kiểu mẫu ở các thônvà quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công

 4. Đ/c Đặng Ngọc Tứ  ĐUV- Phó chủ tịch UBND – Phó Trưởng ban

- Tham mưu, giúp BCĐ và Đ/c chủ tịch UBND chỉ đạo, đôn đốc công chức chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thực hiện lộ trình các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Đề xuất các giải pháp phù hợp và nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

- Phối hợp với đồng chí Lân xây dựng các chương trình kế hoạch tham mưu cho BCĐ, giúp Đ/c chủ tịch UBND chỉ đạo, đôn đốc Công chức thuộc lĩnh vực mình quản lý hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

-Trực tiếp chỉ đạo thôn xây dựng thôn kiểu mẫu. 

6. Đ/c Lê Văn Súy  Đảng ủy viên- PCT HĐND - Thành viên.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo về việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực đầu tư hàng năm; chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu

Trực tiếp chỉ đọa thôn Nam Bình.

7. ĐC Đoàn Văn Điền- - CTUBMTTQ xã - Thành viên

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

+  Phối hợp với thành viên của Ban chỉ đạo và các đoàn thể để hoàn thành tiêu chí số 10.1, tiêu chí 12, và tiêu chí số 13.1 nông thôn mới nâng cao  và Điểm a Khoản 2  Điều 1 về xây dựng NTM kiểu mẫu

+ Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Phối hợp với các đoàn thể  và công chức có liên quan chỉ đạo, hỗ trợ các thôn hoàn thành tiêu chí số 4 về nhà ở và khuôn viên nông hộ; tiêu chí số 9 về Môi trường và ATTP và tiêu chí số 13 về hệ thống chính trị, chấp hành pháp luật theo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. Trực tiếp chỉ đạo thôn xây dựng thôn kiểu mẫu. 

7. Đ/c Nhữ Thị Thùy  ĐUV -BT Đoàn Thanh niên – Thành viên

- Tuyên truyền, vận động Đoàn viên thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

-  Chủ trì phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể để hoàn thành tiêu chí số 13.8  về xây dựng NTM nâng cao và Điểm b (chỉ tiêu trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh) Khoản 3 Điều 1  về xây dựng NTM kiểu mẫu;

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Phối hợp với MTTQ,các đoàn thể  và công chức có liên quan hỗ trợ các thôn hoàn thành tiêu chí số 4 về nhà ở và khuôn viên nông hộ; tiêu chí số 9 về Môi trường và ATTP và tiêu chí số  13 về hệ thống chính trị, chấp hành pháp luật

- Trực tiếp chỉ đạo thôn Liêm Chính xây dựng thôn kiểu mẫu. 

 8. Đ/c Nguyễn Thị Hưng  ĐUV –CT hội LHPN -  Thành viên

- Tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Chủ trì phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể để hoàn thành tiêu chí số 13.7, 13.8,13.9 về xây dựng NTM  nâng cao và Điểm a, c Khoản 3 Điều 1  về xây dựng NTM kiểu mẫu;

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu, các đoàn thể  và công chức có liên quan hỗ trợ các thôn hoàn thành tiêu chí số 4 về nhà ở và khuôn viên nông hộ; tiêu chí số 9 về Môi trường và ATTP và tiêu chí số  13 về hệ thống chính trị, chấp hành pháp luật

- Trực tiếp chỉ đạo thôn Cần Kiệm xây dựng thôn kiểu mẫu. 

9. Đ/c Lại Tiến Dũng –ĐUV - Trưởng công an xã; Đ/c Đặng Quốc Huy ĐUV – CHT BCH Quân sự xã.

- Trực tiếp phụ trách các tiêu chí:

+ Xây dựng NTM nâng cao: tiêu chí số 14.1, 14.2, 14.3

+ Xây dựng NTM kiểu mẫu: Điểm a Khoản 4

- Phối hợp với công chức văn phòng thống kê hoàn thành tiêu chí số 15 về hành chính công trong xây dựng NTM nâng cao và điểm b, mục 4 điều 1 về xây dựng NTM kiểu mẫu

- Đồng chí Dương Văn Lương chỉ đạo thôn Cẩm Lũ và đồng chí Lương Văn Dương phụ trách thôn Bản Thành về xây dựng thôn kiểu mẫu

10. Đ/c Lê Thị Quế-Công chức tư pháp HT- Thành viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các trường, trạm hoàn thành các chỉ tiêu được giao về xâu dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn kiểu mẫu.

- Chiu trách phối hợp với công chức văn phòng thống kê hoàn thành tiêu chí số 15 về hành chính công trong xây dựng NTM nâng cao và điểm b, mục 4 điều 1 về xây dựng NTM kiểu mẫu

 

11. Đ/c Đặng Xuân Dậu-Chủ nhiệm HTXDV Hoằng Lương –Thành viên

Chịu trách nhiệm tham mưu cho BCĐ, phối hợp với công chức có liên quan hoàn thành tiêu chí số 8 về tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM nâng cao và điểm a khoản 1 điều 1 về xây dựng NTM kiểu mẫu

Về hướng dẫn các thôn hoàn thành chỉ tiêu 1.1 về phát triển kinh tế trong xây dựng thôn kiểu mẫu

Chịu trách nhiệm phụ trách HTX

14. Đ/c Lê Xuân Vị – ĐUV-CT Hội nông dân – Thành viên

- Tuyên truyền, vận động  hội viên  thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

- Chủ trì phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo, công chức phụ trách có liên quan thể hoàn thành tiêu chí số 9  về xây dựng NTM nâng cao  và  mục C Khoản 3  Điều 1 về xây dựng NTM kiểu mẫu

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể  và công chức có liên quan hỗ trợ các thôn hoàn thành tiêu chí số 4 về nhà ở và khuôn viên nông hộ; tiêu chí số 9 về Môi trường và ATTP và tiêu chí số  13 về hệ thống chính trị, chấp hành pháp luật

- Trực tiếp chỉ đạo thôn Hà Nội xây dựng thôn kiểu mẫu 

        15. Đ/c Nhữ Viết Bình – CT Hội Cựu chiến binh – Thành viên

- Tuyên truyền, vận động  hội viên thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

- Phối MTTQ và các đoàn thể, công chức có liên quan để hoàn thành tiêu chí số 13.8, 13.9  về xây dựng NTM nâng cao và mục a,c  khoản 3 điều 1 về NTM kiểu mẫu

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Phối hợp với  các đoàn thể  và công chức có liên quan hỗ trợ các thôn hoàn thành tiêu chí số 4 về nhà ở và khuôn viên nông hộ; tiêu chí số 9 về Môi trường và ATTP và tiêu chí số  13 về hệ thống chính trị, chấp hành pháp luật

- Trực tiếp chỉ đạo thôn  xây dựng thôn kiểu mẫu 

            16. Đ/c Lê Thị Thu  Công chức Văn phòng - Thống kê. Thành viên

Trực tiếp phụ trách hoàn thành các tiêu chí:

+ Xây dựng NTM nâng cao: tiêu chí số 5và  tiêu chí số 15 - Hành chính công;

+ Xây dựng thôn kiểu mẫu: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các thôn hoàn thành tiêu chí số 2

Chịu trách nhiệm in ấn tài liệu của Đảng về công tác lãnh chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của Đảng cấp trên và của Đảng ủy ban hành. Tổng hợp các nội dung có liên quan về công tác xây dựng NTM theo hướng dẫn của Đảng  cấp trên

18. Đ/c Phạm Thị Phương - Công chức Văn hóa - Xã hội. Thành viên

- Trực tiếp phụ trách hoàn thành các tiêu chí:

+ Xây dựng NTM nâng cao: Tiêu chí số 3; tiêu chí sô 10.1 ; tiêu chí số 11.2; 11.3; 11.4  và tiêu chí  12.1, 12.2 

+ Xây dựng NTM kiểu mẫu: Điểm a, c Khoản 2 Điều 1.

+ Xây dựng thôn kiểu mẫu: Phối hợp và hướng dẫn các thôn hoàn thành tiêu chí  số 6 số 7 số 7 số 12 và số 13

19. Đ/c Nguyễn Thị Thảo - Công chức Chính sách - Xã hội- Thành viên

- Trực tiếp phụ trách hoàn thành các tiêu chí:

+ Xây dựng NTM nâng cao: tiêu chí số 6, 7; tiêu chí  số  10.2 và tiêu chí số   11.1

+ Xây dựng NTM kiểu mẫu: Điểm c Khoản 1  và  Điểm b Khoản 2 (tiêu chí Giáo Điều 1.

+ Xây dựng thôn kiểu mẫu: Phối hợp và hướng dẫn các thôn hoàn thành tiêu chí số 3; số tiêu chí số 7

20. Các Đ/c Nguyễn Khắc Phương và Lê Văn Mạnh - Công chức Tài chính - Kế toán- Thành viên

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao cân đối, bố trí nguồn ngân sách của xã và các nguồn vốn hợp pháp khác cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Giám sát, tổng hợp quyết toán kinh phí theo quy định;

- Tổng hợp các nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới nâng cao hàng quý, năm báo cáo Ban chỉ đạo;

- Phối hợp với công chức văn Phòng Thống kê trong thực hiện và hoàn thành tiêu chí số 5 về xây dựng NTM nâng cao và Điểm b Khoản 1 Điều 1 NTM kiểu mẫu;

21. Đ/c Lê Thị Thu Hà thành viên trực và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Công chức Địa chính - Xây dựng - Thành viên.

- Chịu trách nhiệm và tham mưu, tổng hợp, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu xã Hoằng Cát. Chịu trách nhiệm  tổng hợp kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu về  BCĐ và cấp trên đảm bảo đúng thời gian quy định

+ Xây dựng NTM nâng cao: Chịu trách nhiệm hoàn thành  tiêu chí số 1, 2, 4, 8, 9 và phối hợp với MTTQ, các đoàn thể hoàn thành tiêu chí số 13

+ Xây dựng NTM kiểu mẫu: Chịu trách nhiệm hoàn thành Điểm a  khoản 1 và và phối hợp với MTTQ, các đoàn thể hoàn thành khoản 3 điều 1

+ Xây dựng thôn kiểu mẫu: Chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các thôn hoàn thành tiêu chí số 1, số 4, số 5; số 9; số 10; số 11

23. Đ/c Vũ Văn Cương: Trưởng trạm y tế xã:

- Chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp và phối hợp với công chức có liên quan MTTQ các đoàn thể hoàn thành tiêu chí số 11 về y tế và và tiêu chí  số 13.1 và và 13.5 về  xây dựng NTM nâng cao và điểm C khoản 2 điều 1 xây dựng NTM kiểu mẫu

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Tham mưu cho BCĐ phối hợp với công chức có liên quan hướng dẫn các thôn hoàn thành tiêu chí số 7 và  tiêu chí số 9.4 và 9.6

24. Các đồng chí Nguyễn thị Tuyết, ĐUV-BTCB-HTTMN; đồng chí Trịnh Thị Loan- BTCB-HTTTH; đồng chí Hoàng Tuấn Anh hiệu trưởng THCS

- Tham mưu cho BCĐ nội dung các tiêu chí số 10.1 trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao và khoản A điểm 2 điều 1 trong xây dựng NTM kiểu mẫu

- Về xây dựng thôn kiểu mẫu: Tham mưu cho BCĐ hướng dẫn các thôn hoàn thanh tiêu chí 6.1 và 6.2

* Các đồng chí được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã.

Cán bộ, công chức được phân công phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm rà soát lại các tiêu chí  tham mưu cho ban chỉ đạo kế hoạch thời gian hoàn thành các tiêu chí và có trách nhiệm lưu trữ  các loại hồ sơ liên quan của các tiêu chí vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài nội dung được phân công trên thành viên BCĐ và cán bộ, công chức còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó ban chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về thái độ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ của Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bám sát vào nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về trưởng ban chỉ đạo để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy (B/c);

- Thành viên BCĐ (T/h);

- Lưu: VP.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Lê Thanh Hào

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851