Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban hậu cần nhân dân xã Hoằng Cát

Đăng lúc: 10:20:03 29/08/2019 (GMT+7)

      ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Xà HOẰNG CÁT                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:  65  /QĐ-UBND                   Hoằng Cát, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban hậu cần nhân dân xã Hoằng Cát

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT

     Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

     Căn cứ Quyết định phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện số 1062/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của CTUBND huyện Hoằng Hóa;

     Xét đề nghị của CHT Ban CHQS xã Hoằng Cát.

 

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban hậu cần nhân dân xã Hoằng Cát.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, Ban hậu cần nhân dân xã và các ban ngành, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng cung cấp huyện (b/c);

- TTrĐU-HĐND-UBND xã (b/c);

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu VP-QS.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà HOẰNG CÁT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

 


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HẬU CẦN

NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT

(Ban hành kèm theo QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019

của CT. UBND xã Hoằng Cát)

 
 

 


CHƯƠNG I

Những quy định chung

 

             Điều 1. Ban hành quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban hậu cần nhân dân xã Hoằng Cát.

             Điều 2. Ban hậu cần nhân dân (HCND) xã chịu sự chỉ đạo của chủ tịch UBND xã, có nhiệm vụ tham mưu choUBND xã triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác HCND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

              Điều 3. Cơ cấu tổ chức: Ban HCND xã do chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, phó chủ tịch làm trưởng ban, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự làm phó ban và một số cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trác làm thành viên.

              Điều 4. Ban HCND xã hoạt động theo nguyên tác tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách từng phần công việc. Các thành viên của ban hoạt động theo chế độ kiểm nhiệm, nội dung hoạt động phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của trưởng ban.

 

CHƯƠNG II

Chức năng – nhiệm vụ - quyền hạn của Ban hậu cần nhân dân

              Điều 5. Chức năng

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, xây dựng tiềm lực hậu cần kỹ luật tại chỗ, hậu cần nhân dân trong khu vực phòng thủ Huyện theo sự chỉ đạo hướng dẫn của hội đồng cung cấp huyện, chỉ đạo và điều hành cung cấp hậu cần kỹ luật trên địa bàn xã sãn sàng đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho LLVT và nhân dân trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên địa bàn theo kế hoạch phòng thủ của huyện, bảo đảm phục vụ kịp thời trong mọi tình huống.

             Điều 6. Nhiệm vụ

             1. Nhiệm vụ chung.

              - Tham mưu cho UBND xã điều hành quản lý nhà nước về xây dựng tiềm lực quốc phòng, tiềm lực hậu cần tại chổ, đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm phát triển kinh tế gắn với cũng cố quốc phòng, giũa sản xuất và sẵn sàng chiến đấu.

      - Tham mưu trong việc điều hành bổ sung kế hoạch, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế đảm bảo nhu cầu HCKT tại chổ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ và hàng năm.

              2. Nhiệm vụ cụ thể.

             * Trong thời bình:

             - Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế vói cũng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã, chỉ đạo việc xây dựng tiềm lực hậu cần kt tại chỗ và HCND, tạo tiềm lực kinh tế phát triển vũng chắc có tích lũy cho sãn xuất và tích lũy cho công tác quốc phòng, khai thác tạo nguồn HCKT cho chiến tranh, xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến thiết nhân dân gắn với phục vụ nhiệm vụ quốc phòng chuẩn bị cơ sở kỹ thuật cho huấn luyện. Diễn tập, sẵn sàng chiến đấu giành thắng lợi trong mọi tình huống giữ vững địa bàn góp phần giữ vững khu vực phòng thủ huyện.

             - Xây dựng kế hoạch KTXH chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch bảo đảm KT-XH cho nhu cầu của năm đầu chiến tranh.

              - Tham mưu cho UBND xã xem xét giải quyết các nhu cầu vật chất phuc vụ cho nhu cầu xây dựng lực lượng, huấn luyên, diễn tập, hội thao, phòng chống bão lụt, động viên tuyển quân các hoạt động khác theo quy định.

             * Trong thời chiến:

              - Ban HCND xã có nhiệm vụ làm tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các nghành, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện chính sách và cơ chế thời chiến, thực hiện tốt công tác động viên, huy động tiềm lực HCKT phục vụ cho thời chiến, trực tiếp chỉ đạo việc đảm bảo thống nhất các hoạt động HCKT cho LLVT và nhân dân chiến đấu giành thắng lợi.

               - Có phương án dự trữ HCKT phục vụ cho chiến đấu dài ngày và sẵn sàng tham chi viện cho các đơn vị bạn khi có lệnh của cấp trên.

               - Thường xuyên nắm chắc tình hình địa phương, tình hình chiến sự và những yêu cầu cần thiết bảo dảm cho chiến đấu để đề xuất, kiến nghị với chủ tịch UBND và UBND xã xem xét giải quyết.

              Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên

              1. Nhiệm vụ của trưởng ban

              - Chịu trách nhiệm trước UBND, trước chủ tịch về hoạt động của ban.

              - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và huy động nguồn nhân lực HCKT của nền kinh tế bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn.

             - Thường xuyên nắm chắc tình hình về tiềm lực kinh tế cho địa phương, phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban bảo đảm quản lý và chỉ đạo đồng bộ mọi nguồn lực về HCKT.

              - Quyết định những công việc thuộc phạm vi quyền hạn theo quy định.

            

 

2. Nhiệm vụ của phó ban.

             - Giúp trưởng ban điều hành công tác HCKT quân sự bao gồm: Nắm chắc kế hoạch công tác quốc phòng hành năm phải xác định khu cắn cứ HCKT nhu cầu đảm bảo HCKT cho tác chiến và cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của năm đầu chiến tranh, động viên lực lượng phương tiện cho huấn luyện diễn tập.

              - Cùng với cán bộ tài chính ngân sách quản lý và nắm chắc thực lực tiềm năng KT-XH và vật chất kỹ thuật cho SSCĐ của năm đầu chiến tranh.

              - Thay mặt trưởng ban điều hành các hoạt động của ban khi trưởng ban đi vắng hoạc theo sự ủy nhiệm của trưởng ban.

              Điều 8. Nhiệm vụ của các thành viên.

              1. Công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã.

Giúp trưởng ban xem xét việc ban hành, việc lưu trữ và quản lý chỉ đạo và công tác HCKT trên địa bàn toàn xã, tham mưu bố chí sắp xếp chương trình công tác về hoạt động của ban HCND . Phối hợp với phó ban giúp trưởng ban đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ HCKT theo kế hoạch của các thành viên và các nghành, tổ chức, đơn vị có liên quan.

              2. Công chức Kế toán ngân sách.

              - Giúp trưởng ban xây dựng kế hoạch bảo đảm KT-XH chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch tổ chức đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng cho năm đầu chiến tranh.

               - Tham mưu chỉ đạo tạo nguồn lực hậu cần và vật chất tại chổ để đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH trên địa bàn.

              3. Nhiệm vụ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

               - Tham mưu và chịu trách nhiệm trước ban về kế hoạch tổ chức bố trí và bảo đảm sản xuất nông nghiệp thời bình và thời chiến tạo nguồn dự trữ HCKT cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

              - Kế hợp với cán bộ tài chính kế hoạch tham mưu trong việc xây dựng mạng lưới kho, tram, cơ sở chế biến để tạo nguồn dự trữ đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng.

               4. Công chức Địa chính – GTTL.

Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo giao thông vận tải, xây dựng cơ bản và đảm bảo vật chất xây dựng phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng.

              5. Công chức Văn hóa -Xã hội.

Có nhiệm vụ tham mưu cho việc bảo đảm bưu chính viễn thông, quản lý chặt chẻ nguồn thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng theo yêu cầu tác chiến trên địa bàn.

              6. Trưởng trạm y tế.

              - Trực tiếp xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch đảm bảo y tế cho năm đầu chiến tranh của xã.

               -Chịu trách nhiệm trước ban về bảo đảm y tế cho các hoạt động của nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

             7. Các thành viên Quân sự - Công an.

             Tham mưu cho ban về các lĩnh vực trong ngành trong việc đề xuất các chủ trương biện pháp tổ chức thực hiện xây dựng tiềm lực thế trận HCKT trên địa bàn.

             Điều 9. Quyền hạn của ban HCND xã

               - Kiểm tra giám sát việc thực hiện của chỉ tiêu kế hoạch công tác bảo đảm HCKT được chủ tịch UBND xã phê duyệt.

              - Tổ chức chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch và trình chủ tịch UBND xã xem xét phê duyệt.

              - Vận động các thành phần kinh tế và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và nhà nước về huy động HCKT đảm bảo thực hiện nhiệm vự quân sự - quốc phòng trong thời bình và thời chiến.

              - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm lực HCKT trên địa bàn để UBND xã xem xét phê duyệt.

 

CHƯƠNG III

Mối quan hệ công tác

             Điều 10. Ban HCND xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng ủy, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

             Ban HCND thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ HCKT và đề xuất các chủ trương, biện pháp với cấp ủy chính quyền để thống nhất tập trung lãnh chỉ đạo.

             Điều 11. Với hội đồng cung cấp huyện

Là mối quan hệ phục tùng giữa cấp trên và cấp dưới, chịu sự chỉ đạo của hội đồng cung cấp huyện.

             Điều 12. Với Ban CHQS, Ban CA xã và các nghành đoàn thể

Là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng tiềm lực HCKT và kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

 

 

CHƯƠNG IV

Điều khoản thi hành

             Điều 13. Hàng năm do yêu cầu nhiệm vụ có sự thay đổi về nhân sự thì Ban HCND xã đề nghị với chủ tịch UBND xã quyết định kiện toàn hoặc bổ sung thành viên bảo đảm cho hoạt động của ban HCND có hiệu quả.

             Quá trình thực hiện cần phải sửa đổi, bổ sung các điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với quy định của nhà nước thì Ban HCND đề xuất UBND xã xem xét giải quyết. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì các thành viên báo cáo về trưởng, phó ban để tông hợp báo cáo UBND xã giải quyết./.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                     CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                          Lê Thanh Hào

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851