Quyết định kiện toàn Ban hậu cần nhân dân xã Hoằng Cát

Đăng lúc: 10:19:57 29/08/2019 (GMT+7)

    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Xà HOẰNG CÁT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:   64 /QĐ-UBND                                 Hoằng Cát, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban hậu cần nhân dân xã Hoằng Cát

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT

           Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

           Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 12/3/2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

           Xét đề nghị của CHT Ban CHQS xã Hoằng Cát.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Kiện toàn Ban hậu cần nhân dân của xã Hoằng Cát gồm các ông, (bà) có tên sau đây.

1.

Ông:

Đặng Ngọc Tứ

PCT. UBND xã

Trưởng ban

2.

Ông:

Đặng Quốc Huy

CHT. Ban CHQS xã

Phó ban

3.

Ông:

Nguyễn Khắc Phương

Kế toán NS xã

Ban viên

4.

Ông:

Lê Văn Súy

Trưởng công an xã

Ban viên

5.

Bà:

Lê Thị Thu

CC. VP-TK xã

Ban viên

6.

Ông:

Đoàn Văn Điền

CT. MTTQ xã

Ban viên

7.

Ông:

Lê Xuân Vị

CT. Hội ND xã

Ban viên

8.

Ông:

Nguyễn Quốc Sự

CC. ĐCXD xã

Ban viên

9.

Bà:

Phạm Thị Phương

CC. VHXH xã

Ban viên

10.

Ông:

Vũ Văn Cương

Trưởng trạm Y tế xã

Ban viên

11.

Ông:

Lê Ngọc Tiến

CHP. Ban CHQS xã

Ban viên

Điều 2: Ban hậu cần nhân dân xã có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ sản xuất thời chiến và bảo đảm nhu cầu tác chiến theo kế hoạch trong Khu vực Phòng thủ huyện.

Điều 3. Công chức Văn Phòng-Thống kê, Ban CHQS xã, các ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại diều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban CHQS huyện (b/c);

- TTR: ĐU,HĐND,UBND xã (b/c);

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu VP-QS.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
343
Hôm qua:
200
Tuần này:
343
Tháng này:
2715
Tất cả:
515759