Thông báo Bán đấu giá tài sản thanh lý tại trường Mầm non xã Hoằng Cát

Đăng lúc: 15:34:39 02/08/2019 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  141   /TB-UBND

Hoằng Cát, ngày  02   tháng  8    năm 2019

 

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản thanh lý  tại trường Mầm non xã Hoằng Cát

 

Kính gửi : Các đơn vị tổ chức, cá nhân  trên địa bàn huyện Hoằng Hóa

Thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND Huyện Hoằng Hóa về việc thanh lý tài sản nhà bếp, bán bình lợp tôn nơi sơ chế thức ăn trường Mầm non xã Hoằng Cát để xây dựng bếp ăn mới đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND xã Hoằng Cát về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản nhà bếp, bán bình lợp tôn nơi sơ chế thức ăn trường Mầm non xã Hoằng Cát.

UBND xã Thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý trên nộp đơn xin dự thầu về phòng Kế toán Ngân sách xã vào ngày 05/8/2019.

Tài sản bán đấu giá bao gồm: Toàn bộ khu nhà bếp nấu ăn của trường và phần bán bình nơi sơ chế thức ăn có diện tích 50m2, cùng toàn bộ xà kèo sắt và cột kẽm.

Thời gian thu hồ sơ đấu thầu: hết ngày 06/8/2019

UBND xã Hoằng Cát Thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá./.

Nơi nhận:

- Thường trựcĐU-HĐND- UBND xã Hoằng Cát (B/c);

- MTTQ và các đoàn thể(để t/h);

- Đài truyền thanh xã  (để t/b);

-Trang thông tin điện tử xã ( T/B)

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH


 

Lê Thanh Hào 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851