Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND - UBND xã Hoằng Cát

Đăng lúc: 09:14:56 29/12/2022 (GMT+7)

LICH-TIEP-CD-NAM-2023(29.12.2022_08h41p17)_signed.pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG CÁT

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số:    208    /TB-UBND                                               Hoằng Cát, ngày   29   tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2023 của

Thường trực HĐND - UBND xã Hoằng Cát

 

Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều chi tiết của Luật tiếp công dân;

Thực hiện nội quy tiếp công dân của UBND xã.

1. Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND – UBND xã Hoằng Cát cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tiếp

1

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

10/01 (thứ 3)

2

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

20/01 (thứ 6)

3

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/01 (thứ 4)

4

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

10/02 (thứ 6)

5

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

20/02 (thứ 2)

6

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

24/02 (thứ 6)

7

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

10/03 (thứ 6)

8

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

20/03 (thứ 2)

9

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

24/03 (thứ 6)

10

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

10/04 (thứ 2)

11

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

20/04 (thứ 5)

12

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/04 (thứ 3)

13

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

10/05 (thứ 4)

14

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

19/05 (thứ 6)

15

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/05 (thứ 5)

16

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

09/06 (thứ 6)

17

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

20/06 (thứ 3)

18

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

26/06 (thứ 2)

19

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

10/07 (thứ 2)

20

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

20/07 (thứ 5)

21

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/07 (thứ 3)

22

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

10/08 (thứ 5)

23

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

21/08 (thứ 2)

24

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/08 (thứ 6)

25

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

11/09 (thứ 2)

26

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

20/09 (thứ 4)

27

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/09 (thứ 2)

28

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

10/10 (thứ 3)

29

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

20/10 (thứ 6)

30

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/10 (thứ 4)

31

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

10/11 (thứ 6)

32

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

20/11 (thứ 2)

33

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

24/11 (thứ 6)

34

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND xã

11/12 (thứ 2)

35

Đặng Ngọc Tứ

Phó Chủ tịch UBND xã

20/12 (thứ 4)

36

Lê Văn Súy

Phó Chủ tịch HĐND xã

25/12 (thứ 2)

- Ngoài tiếp công dân định kỳ theo lịch ở trên, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã sẽ tham gia tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy khi có yêu cầu;

- Trong trường hợp cần thiết vì lý do khách quan, không thể tiếp công dân vào đúng các ngày trên Chủ tịch UBND xã sẽ ủy quyền hoặc phân công cho đồng chí Phó Chủ tịch tiếp công dân và thông báo cho các tổ chức công dân đã đăng ký tiếp công dân biết người được thay mặt tiếp công dân;

- Công chức Văn phòng HĐND-UBND, và các đồng chí cán bộ, công chức các ban, ngành, đơn vị: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn có liên quan tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch,  Phó Chủ tịch tại phòng Tiếp công dân của UBND xã;

- Công chức Văn phòng- Thống kê làm công tác tiếp công dân thường xuyên tiếp tất cả các ngày trong tuần tại phòng Tiếp công dân UBND xã;

- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ ở trên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định của Nội quy tiếp công dân.

2. Địa điểm tiếp công dân: công sở UBND xã;  Địa chỉ: Số 5 đường số 8, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

UBND xã Hoằng Cát thông báo để nhân dân và các cơ quan, đơn vị và tổ chức được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

-Ban TCD huyện- VP.UBND huyện (b/c);

-TT. HU-HĐND-UBND xã (b/c);

-Chủ tịch, PCT UBND xã;

-Các ban, ngành xã;

-Các thôn;

-Lưu VT; TCD; Cổng TTĐT huyện.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851