Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng cuối năm 2021

Đăng lúc: 16:38:19 06/08/2021 (GMT+7)

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG CÁT

 
 

 


 Số:     10  /NQ - HĐND

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hoằng Cát, ngày   04   tháng 8  năm 2021

    

                                                       NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển

Kinh tế- xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng cuối năm 2021

 
 

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 2

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Sau khi xem xét Tờ trình số  150 /TTr-UBND ngày 22  tháng 7 năm 2021 của UBND xã về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân xã, các ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND xã và biểu quyết tại kỳ họp

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều1. Đánh giá tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2021

HĐND xã tán thành báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 trình tại kỳ họp thể hiện trên các nội dung cơ bản sau:

Thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm trong điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặc biệt là sự bùng phát trở lại của đại dịch covid-19 đã tác động đến phát triển Kinh tế- xã hội trên địa bàn. Song Đảng ủy, HĐND-UBND –MTTQ và các đoàn thể, các thôn đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội. Nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội tăng so với cùng kỳ và đạt trên 50% kế hoạch đề ra; một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật, như: Công tác phòng chống dịch Covid-19, sản xuất nông nghiệp , các hoạt động văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa; văn hóa thông tin được tăng cường, chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững, Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại, hạn chế đó là:

- Công tác  đấu mối với các công ty cung ứng, bao tiêu sản phẩm chưa tốt nên 6 tháng đầu năm toàn xã không có diện tích liên kết sản xuất cây hàng hóa.

          - Công tác tiêm phòng vắc xin cho gia cầm đợt 1/2021 chưa đạt kết quả do chủ hộ chăn nuôi không phối hợp để tiêm cho đàn gia cầm của hộ.

  - Công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn dọc theo đê, nên dẫn đến tình trạng còn có hộ dân vi phạm hành lang giao thông.

          - Về Công tác vệ sinh môi trường: VSMT đường làng ngõ xóm, tại các trục đường liên thôn chưa đảm bảo, chưa thường xuyên, vẫn còn để tình trạng nhân dân vứt rác thải ven đường làm mất cảnh quan môi trường, cá biệt có điểm thu gom chưa triệt để.

Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2021:

I.Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện

1

Tổng giá trị sản xuất đạt                                        

153, 5  tỷ đồng

2

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt

16,5%

3

                              NN - TS

 Cơ cấu kinh tế:   TTCN - XD                                           

                             DV - TM

17%

48%

35%

4

Tổng sản lượng lương thực có hạt 

                       1188 tấn

5

Sản lượng thủy sản (cá, tôm) 

10 tấn

6

Tổng đàn gia súc, gia cầm

13.127 con

7

Phát triển DN trên địa bàn

   2 DN

8

Thu Ngân sách (Trừ tiền đất )

3,8 tỷ đồng

9

Thu ngân sách từ tiền đất

19,3 tỷ đồng

10

Thu nhập BQ đầu người

23 trđ

11

Giá trị thu nhập trên ha sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

117 trđ

12

Tỷ lệ đường GT được cứng hoá

Nâng cấp, duy trì 100%

13

- Xây dựng điện chiếu sáng c/cộng

- Rãnh thoát nước làm mới trong khu dân cư cũ

- Vỉa hè làm mới  trong khu dân cư cũ

2 km

0.8 km

 

500 m

14

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

0,65%

15

Tỷ lệ hộ nghèo giảm

Theo chỉ tiêu của huyện 3 hộ

16

Tỷ lệ dân tham gia BHYT

92,4%

17

Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố

100%

18

Trẻ em < 6 tuổi được tiêm phòng 

100%

29

Trẻ em dưới 5 tuổi suy D/dưỡng

5.2%

20

Chỉ tiêu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu

20%

21

 Gia đình được công nhận gđ văn hóa

90

22

Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, hợp VS

                          100%

23

Số lao động xuất khẩu mới

7 lao động

24

Tỷ lệ thôn, đạt chuẩn về ANTT

100%

25

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

78%

27

An ninh chính trị- trật tự ATXH

Giữ vững

28

Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

-Mức độ 3: 75 %

- Mức độ 4: 50 %

II. Nhiệm vụ tọng tâm và các giải pháp chủ yếu:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp - Xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện tốt việc quản lý cơ cấu giống và thời vụ để triển khai hiệu quả việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, trồng trọt. Tập chung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ thu mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông; kiểm tra, tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng nhằm phục vụ cho công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất, chỉ đạo cơ cấu giống, chuyển đổi cây trồng xen canh và thực hiện nông lịch trong khung thời vụ tốt nhất.

  Tập chung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cấm, nhất là bệnh dịch viêm da nổ cục trên đàn trâu, bò; chỉ đạo cán bộ thú y phối hợp với các thôn tổ chức tốt công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu huyện giao. Chỉ đạo HTX nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ, phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân.

* Về Xây dựng thôn kiểu mẫu và thực hiện Kế hoạch số 99 của UBND huyện:

          Tiếp tục hiện chương trình xây dựng NTM, theo đó duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM mới của xã; Triển khai thực hiện Đề án cải tạo vườn hộ, phát triển vườn mẫu. Tập trung lãnh chỉ đạo trong xây dựng thôn kiểu mẫu theo quyết định số 26/2019/QĐ- UBND ngày 21/8/2019 và Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Thanh Hóa. Đôn đốc, hướng dẫn và có biện pháp, giải pháp và chính sách hỗ trợ đối với thôn Nam Bình thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu đảm bảo đạt chỉ tiêu, đúng tiến độ đề ra.

          Duy trì và thực hiện tốt kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện để tạo phong trào và từng bước tạo thói quen thường xuyên cho nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đường lãng, ngõ, xóm; Tuyên truyền, vận động nhân dân lắp hệ thống điện chiếu sáng công cộng, rãnh thoát nước khu dân cư, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang Nhà văn hóa thôn; đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội bằng nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, ngân sách xã và huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

2. Công nghiệp - Xây dựng

Tiếp tục liên kết mở rộng, phát triển việc học nghề, đào tạo nghề để tăng thu nhập trong nhân dân; khuyến khích phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã để tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

 

Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng sai quy định trong dân cư. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thi công trong việc xây dựng các công trình đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ đề ra.

3. Dịch vụ - Thương mại

Khuyến khích nhân dân đầu tư mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ vật tư, hàng hóa phục vụ tiêu dùng, hàng hóa tham gia xuất khẩu; vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải... Tăng cường công tác quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ ra bên ngoài địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý về vệ sinh ATTP; kiên quyết xử lý các vi phạm về buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm. Giữ vững và tiếp tục nâng cao các tiêu chí về chợ ATTP, xã đạt chuẩn về ATTP.

4. Quản lý Đất đai - Môi trường:

           Tiếp tục rà soát các hộ đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ đủ điều kiện theo Chỉ thị 10 của UBND tỉnh.

Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp mới và cấp đổi GCN quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; Kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng về đất đai. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hiện đang thi công để đưa vào sử dụng. Tổ chức đấu giá và đấu giá lại các lô đất khu dân cư Đức Thành.

           Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, lấn chiếm hành lang giao thông, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi lấn chiếm.            Thường xuyên đôn đốc các thôn thực hiện tốt việc hợp đồng với công ty thu gom, vận chuyển rác thải khỏi địa phương để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp xả chất thải, rác thải không đúng nơi quy định.

5. Tài chính - Ngân hàng  

Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách; Thực hiện tốt công tác thu thuế môn bài, thuế kinh doanh, thu nợ đọng thuế và các hợp đồng thầu UBND xã quản lý. Tăng cường công tác quản lý thu- chi ngân sách; thực hiện thu đúng, đủ các nguồn thu; quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo kế hoạch được duyệt; Đảm bảo kinh phí mua sắm tập trung cơ sở vật chất phục vụ cho hoat động của cơ quan; Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ trong thu - chi các khoản đóng góp của nhân dân đối với các đơn vị, tổ chức, cơ quan, trường học.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn; tranh thủ các nguồn đầu tư từ ngoài ngân sách phục vụ phát triển hạ tầng ở địa phương. Quản lý các nguồn vốn vay ưu đãi, vốn vay của dự án bảo đảm phát huy đúng mục đích và có hiệu quả từ ngân hàng Nông  nghiệp và Ngân hàng chính sách.

6. Văn hóa thông tin TDTT

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi chủ trương Nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, những ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước; trọng tâm tuyên truyền 76 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền, 74 năm ngày thương binh liệt sĩ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà văn hoá thôn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu; Tăng cường công tác

 

bảo tồn và phát huy các hoạt động văn hóa tâm linh đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn.

7. Giáo dục

Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2021-2022, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong môi trường giáo dục. Duy trì số lượng, chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà ở tất cả các khối, cấp học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài và xã hội học tập; Đảm bảo công tác VSMT, VSATTP  trong nhà trường; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.

8. Y tế - Dân số - KHHGĐ 

Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh xã; tổ chức tốt công tác trực phòng, chống dịch; đảm bảo trang thiết bị, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch và thực hiện tự cách ly y tế theo quy định. Trạm y tế nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; chú trọng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phát hiện kịp thời và có biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em và phụ nữ có thai. Tăng cường chỉ đạo đối với công tác dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng hoạt động dân số gắn với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính và sinh con thứ 3.

9. Chính sách -Lao động - TBXH:

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Rà soát và thụ lý hồ sơ chúc thọ mừng thọ và hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người cao tuổi năm 2021. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, học nghề, đào tạo nghề. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhân đạo.

10. Quốc phòng-An ninh

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống thiên tai. Quản lý tốt lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật; Phối hợp với Công chức Tư pháp và Ban công an xã quản lý tốt nam thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ; Trực phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự". Duy trì chế độ trực, tuần tra bảo vệ; trấn áp ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm, vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn xã.

 

 

11. Tư pháp - Cải cách hành chính

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác Hộ tịch, chứng thực; Kiểm tra, rà sát thẩm định các văn bản do UBND xã ban hành theo đúng pháp luật; Làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

Thực hiện tốt công tác trực tiếp dân; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đến UBND xã yêu cầu giải quyết.

          12. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể

          Tập chung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ và nghị quyết của HĐND xã, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội tăng cường hơn nữa sự phối hợp để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn toàn xã.

          Điều 3. Tổ chức thực hiện

          Hội đồng nhân dân xã giao cho UBND xã căn cứ Nghị quyết này cụ thể hoá thành các nội dung, chương trình, kế hoạch,  cụ thể để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, định kỳ báo cáo thường trực HĐND và kỳ họp của HĐND theo quy định của pháp luật

          UB MTTQ xã và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, vận động tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. HĐND xã kêu gọi cán bộ và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

          Nghị quyết này đã được HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ Hai thông  qua ngày 04  tháng 8  năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:

     - TT. HĐND - UBND huyện   ( B/c);

       - Trực ĐU- HĐND- UBND (B/c);

       - Phòng tư pháp huyện (B/c);

       - Đại biểu HĐND xã (B/c);

       - Các ban ngành đoàn thể; (P/h);

       - Cán bộ UBND xã ( T/h);

       - Lưu: VP HĐND – UBND.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851